Polyb. 2, 39, 1-7.

Editor: J.Piccinini

Text:

καθ’ οὓς γὰρ καιροὺς ἐν τοῖς κατὰ τὴν Ἰταλίαν τόποις κατὰ τὴν Μεγάλην Ἑλλάδα τότε προσαγορευομένην ἐνεπρήσθη τὰ συνέδρια τῶν Πυθαγορείων, μετὰ ταῦτα γενομένου κινήματος ὁλοσχεροῦς περὶ τὰς πολιτείας, ὅπερ εἰκός, ὡς ἂν τῶν πρώτων ἀνδρῶν ἐξ ἑκάστης πόλεως οὕτω παραλόγως διαφθαρέντων, συνέβη τὰς κατ’ ἐκείνους τοὺς τόπους Ἑλληνικὰς πόλεις ἀναπλησθῆναι φόνου καὶ στάσεως καὶ παντοδαπῆς ταραχῆς. ἐν οἷς καιροῖς ἀπὸ τῶν πλείστων μερῶν τῆς Ἑλλάδος πρεσβευόντων ἐπὶ τὰς διαλύσεις, Ἀχαιοῖς καὶ τῇ τούτων πίστει συνεχρήσαντο πρὸς τὴν τῶν παρόντων κακῶν ἐξαγωγήν. οὐ μόνον δὲ κατὰ τούτους τοὺς καιροὺς ἀπεδέξαντο τὴν αἵρεσιν τῶν Ἀχαιῶν, ἀλλὰ καὶ μετά τινας χρόνους ὁλοσχερῶς ὥρμησαν ἐπὶ τὸ μιμηταὶ γενέσθαι τῆς πολιτείας αὐτῶν. παρακαλέσαντες γὰρ σφᾶς καὶ συμφρονήσαντες Κροτωνιᾶται, Συβαρῖται, Καυλωνιᾶται, πρῶτον μὲν ἀπέδειξαν Διὸς Ἁμαρίου κοινὸν ἱερὸν καὶ τόπον, ἐν ᾧ τάς τε συνόδους καὶ τὰ διαβούλια συνετέλουν, δεύτερον τοὺς ἐθισμοὺς καὶ νόμους ἐκλαβόντες τοὺς τῶν Ἀχαιῶν ἐπεβάλοντο χρῆσθαι καὶ διοικεῖν κατὰ τούτους τὴν πολιτείαν. ὑπὸ δὲ τῆς Διονυσίου Συρακοσίου δυναστείας, ἔτι δὲ τῆς τῶν περιοικούντων βαρβάρων ἐπικρατείας ἐμποδισθέντες οὐχ ἑκουσίως ἀλλὰ κατ’ ἀνάγκην αὐτῶν ἀπέστησαν.

(W.R.PATON, Loeb, Cambridge – London 1975)

Translation: “When, in the district of Italy, then known as Greater Hellas, the club-houses of the Pythagoreans were burnt down, there ensued, as was natural, a general revolutionary movement, the leading citizens of each city having then unexpectedly perished, and in all the Greek towns of the district murder, sedition, and every kind of disturbance were rife. Embassies arrived from most parts of Greece offering their services as peacemakers, but it was the Achaeans on whom these cities placed most reliance and to whom they committed the task of putting an end to their present troubles. And it was not only at this period that they showed their approval of Achaean political principles; but a short time afterwards, they resolved to model their own constitution exactly on that of the League. The Crotonians, Sybarites and Caulonians, having called a conference and formed a league, first of all established a common temple and holy place of Zeus Amarius in which to hold their meetings and debates, and next, adopting the customs and laws of the Achaeans, decided to conduct their government according to them. It was only indeed the tyranny of Dionysius of Syracuse and their subjection to the barbarian tribes around them which defeated this purpose and forced them to abandon these institutions, much against their will”. (W.R.PATON, Loeb, 1975)

Dating: ca. 430 BC (DE SENSI SESTITO 1994).

Bibliography: P.FOUCART, Fragment inédit d’un décret de la Ligue achéenne, RA, ser. XI, 32.2, 1876, 96-103; E.CIACERI, Storia della Magna Grecia, II, Roma 1927, 395; G.GIANNELLI, La Magna Grecia da Pitagora a Pirro. I. Gli stati italioti fino alla costituzione della Lega dei Bruzi, Milano 1928, 5-13, 25, 63-65; A.AYMARD, Le Zeus fédéral achaïen Hamarios-Homarios, in: Mélanges offerts à M.Octave Navarre par ses élèves et ses amis, Toulouse 1935, 453-470; A.AYMARD, Le rôle politique du sanctuaire fédéral achaïen, in: Mélanges Franz Cumont, Bruxelles 1936, 1-26; E.L.MINAR, Early Pythagorean Politics in Practice and Theory, Baltimore 1942, 82-84, 139; J.A.O.LARSEN, The Early Achean League, in: G.E.Mylonas (ed.), Studies presented to D.M.Robinson on his 70th birthday, I-II, St. Louis 1953, 797-815; A.ROSTAGNI, Pitagora e i pitagorici in Timeo, I-II, AAT 49, 1913-1914, 375-395, 554-574, 558-559 [in: A.ROSTAGNI, Scritti Minori, II, 1, Torino 1956, 3-50, 31-32]; F.SARTORI, Problemi di storia costituzionale italiota, Roma 1953, 125; F.W.WALBANK, A Historical Commentary on Polybius, I, Oxford 1957, 222-227; F.GHINATTI, Ricerche sulla lega italiota, AAPat 74, 1961-1962, 117-133; J.A.O.LARSEN, Greek Federal States. Their Institutions and History, Oxford 1968, 84, 95-97; F.SARTORI, Rapporti delle città italiote con Atene e Siracusa dal 431 al 350 a.C., AIV 132, 1973-1974, 619-643, 622 [= F.SARTORI, Dall’Italía all’Italia, I, Padova 1993, 123-144]; M.SORDI, Dionigi e gli Italioti, Aevum 52, 1978, 1-16, 14; G.DE SENSI SESTITO, Il santuario del Lacinio nella Lega achea ed italiota, MStudStor 2, 1982, 13-33; G.DE SENSI SESTITO, La Calabria in età arcaica e classica. Storia, economia, società, Roma 1984, 101; G.DE SENSI SESTITO, La funzione politica dell’Heraion del Lacinio al tempo delle lotte contro i Lucani e Dioniso I, CISA 10, 1984, 41-50; C.SABATTINI, Aspetti della politica di Dioniso I in Italia. Note sul testo diodoreo, RSA 16, 1986, 7-37, 31; K.BANEK, Czy instaniała Amfiktionia Lakińska?, Eos 75, 1987, 51-68; G.DE SENSI SESTITO, La Calabria in età arcaica e classica: storia, economia e società, in: S.Settis (ed.), Storia della Calabria antica, I. Età preistorica e greca, Roma – Reggio Calabria 1987, 227-303, 273-275; G.DE SENSI SESTITO, Taranto post-architea nel giudizio di Timeo. Nota a Strabo VI 3, 4 C 280, Miscellanea Greca e Romana 11, 1987, 85-113; M.LOMBARDO, La Magna Grecia dalla fine del V secolo a.C. alla conquista romana, in: G.Pugliese Carratelli (ed.), Magna Grecia. II. Lo sviluppo politico, sociale ed economico, Milano 1987, 55-85, 56; M.LOMBARDO, L’organizzazione militare degli Italioti, in: G.Pugliese Carratelli (ed.), Magna Grecia. II. Lo sviluppo politico, sociale ed economico, Milano 1987, 225-258; M.INTRIERI, La Lega Italiota al tempo di Pirro, MStudStor 6, 1987-1988, 25-37; C.SABATTINI, Diodoro, Turi, gli Italioti e la battaglia di Laos (390/89 a.C.), RSA 17-18, 1987-1988, 32-48; M.GIANGIULIO, Ricerche su Crotone arcaica, Pisa 1989, 176-177, 177 n. 52; M.OSANNA, Sull’ubicazione del santuario di Zeus Homarios in Magna Grecia, Dialoghi di Archeologia 7, 1989, 55-63; D.MUSTI, Le rivolte antipitagoriche e la concezione pitagorica del tempo, QUCC 65, 1990, 35-65, 65 n. 37; G.DE SENSI SESTITO  – M.INTRIERI, Crotone in età greca e romana, in: F.Mazza (ed.), Crotone. Storia cultura economia, Soveria Mannelli 1992, 23-88; K.TAUSEND, Amphyktyonie und Symmachie. Formen zwischenstaatlicher Beziehungen im archaischen Griechenland, Stuttgart 1992, 129-136; A.MELE, Crotone greca negli ultimi due secoli della sua storia, in: M.L.Napolitano (ed.), Crotone e la sua storia tra IV e III sec. a.C., Atti del Seminario Internazionale, Napoli, 13-14 febbraio 1987, Napoli 1993, 235-291, 235-255, 240-242; G.DE SENSI SESTITO, Il federalismo in Magna Grecia: la Lega italiota, in: L.Aigner Foresti et alii (eds.), Federazioni e federalismo nell’Europa antica, Bergamo, 21-25 settembre 1992, Milano 1994, 195-217; R.WERNER, Untersuchungen zur Geschichte und Struktur des Italiotenbundes, in: C.Schubert – K.Brodersen (eds.), Rom und der griechische Osten. Festschrift für H.H.Schmitt zum 65. Geburtstag, Stuttgart 1995, 287-296; M.LOMBARDO, Greci e «indigeni» in Italia meridionale nel IV sec.a.C., in: P.Carlier (ed.), Le IVe siècle av. J.-C. Approches historiographiques. Actes du Colloque de Nancy, septembre 1994, Paris 1996, 205-222, 205-209; L.PARETI, Storia della regione lucano-bruzzia nell’antichità, I, opera inedita a cura di A.Russi, Roma 1997, 201-204, 201-202; G.GENOVESE, I santuari rurali nella Calabria greca, Roma 1999, 55-56; G.DE SENSI SESTITO – S.MANCUSO, Il Lametino antico e Terina-Magna Grecia dall’età protostorica all’età romana, in: F.Mazza (ed.), Lamezia Terme. Storia cultura ed economia, Soveria Mannelli 2001, 22-57, 44-45; L.CAPPELLETTI, Lucani e Brettii. Ricerche sulla storia politica e istituzionale di due popoli dell’Italia antica (V-III sec.a.C.), Frankfurt am Main 2002, 22-23 e n. 65, 67-68; G.DE SENSI SESTITO, La Magna Grecia nell’età dei Dionisî, in: N.Bonacasa – L.Braccesi – E.De Miro (eds.), La Sicilia dei due Dionisî, Atti della settimana di studio, Agrigento, 24-28 febbraio 1999, Roma 2002, 389-404; L.GALLO, Le istituzioni politiche delle città achee d’Occidente, in: E.Greco (ed.), Gli Achei e l’identità etnica degli Achei in Occidente, Atti del Convegno Internazionale di Studi di Paestum, 23-25 febbraio 2001, Paestum-Atene 2002, 133-141; M.GIANGIULIO, I culti delle colonie achee d’Occidente. Strutture religiose e matrici metropolitane, in: E.Greco (ed.), Gli Achei e l’identità etnica degli Achei in Occidente, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Paestum, 23-25 febbraio 2001, Paestum-Atene 2002, 283-313, 284-285; M.LOMBARDO, Achei, Enotri, Italìa, in: E.Greco (ed.), Gli Achei e l’identità etnica degli Achei in Occidente, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Paestum, 23-25 febbraio 2001, Paestum-Atene 2002, 257-270, 268; M.MOGGI, Sulle origini della lega Achea, in: E.Greco (ed.), Gli Achei e l’identità etnica degli Achei in Occidente, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Paestum, 23-25 febbraio 2001, Paestum-Atene 2002, 117-132, 118-119; P.A.TUCI, La democrazia di Polibio tra eredità classica e federalismo, in: C.Bearzot – F.Landucci – G.Zecchini (eds.), Gli stati territoriali nel mondo antico, Milano 2003, 45-86, 58-60; S.RAMPADO, Fra colonie e madrepatria. Il caso acheo, Patavium 23, 2004, 53-84, 59-64; D.MUSTI, Magna Grecia. Il quadro storico, Bari 2005, 137-138, 250-251, 331-332; A.MELE, Atene e la Magna Grecia, in: E.Greco – M.Lombardo (eds.), Atene e l’Occidente. I grandi temi. Le premesse, i protagonisti, le forme della comunicazione e dell’interazione, i modi dell’intervento ateniese in Occidente, Atti del Convegno Internazionale, Atene, 25-27 maggio 2006, Atene 2007, 239-267, 240, 250; M.LOMBARDO, Caulonia: tradizioni letterarie e problemi storici, in: L.Lepore – P.Turi (eds.), Caulonia tra Crotone e Locri, I, Atti del Convegno Internazionale, Firenze, 30 maggio – 1 giugno 2007, Firenze 2010, 7-16, 12-13, 14; A.D.RIZAKIS, États fédéraux et sanctuaries: Zeus Homarios et la costruction de l’identité achéenne, in: P.Funke – M.Haake (eds.), Greek Federal States and Their Sanctuaries. Identity and Integration, Stuttgart 2013, 13-47.