Polyb. 2, 39, 1-7.

Editor: J.Piccinini

Testo:

καθ’ οὓς γὰρ καιροὺς ἐν τοῖς κατὰ τὴν Ἰταλίαν τόποις κατὰ τὴν Μεγάλην Ἑλλάδα τότε προσαγορευομένην ἐνεπρήσθη τὰ συνέδρια τῶν Πυθαγορείων, μετὰ ταῦτα γενομένου κινήματος ὁλοσχεροῦς περὶ τὰς πολιτείας, ὅπερ εἰκός, ὡς ἂν τῶν πρώτων ἀνδρῶν ἐξ ἑκάστης πόλεως οὕτω παραλόγως διαφθαρέντων, συνέβη τὰς κατ’ ἐκείνους τοὺς τόπους Ἑλληνικὰς πόλεις ἀναπλησθῆναι φόνου καὶ στάσεως καὶ παντοδαπῆς ταραχῆς. ἐν οἷς καιροῖς ἀπὸ τῶν πλείστων μερῶν τῆς Ἑλλάδος πρεσβευόντων ἐπὶ τὰς διαλύσεις, Ἀχαιοῖς καὶ τῇ τούτων πίστει συνεχρήσαντο πρὸς τὴν τῶν παρόντων κακῶν ἐξαγωγήν. οὐ μόνον δὲ κατὰ τούτους τοὺς καιροὺς ἀπεδέξαντο τὴν αἵρεσιν τῶν Ἀχαιῶν, ἀλλὰ καὶ μετά τινας χρόνους ὁλοσχερῶς ὥρμησαν ἐπὶ τὸ μιμηταὶ γενέσθαι τῆς πολιτείας αὐτῶν. παρακαλέσαντες γὰρ σφᾶς καὶ συμφρονήσαντες Κροτωνιᾶται, Συβαρῖται, Καυλωνιᾶται, πρῶτον μὲν ἀπέδειξαν Διὸς Ἁμαρίου κοινὸν ἱερὸν καὶ τόπον, ἐν ᾧ τάς τε συνόδους καὶ τὰ διαβούλια συνετέλουν, δεύτερον τοὺς ἐθισμοὺς καὶ νόμους ἐκλαβόντες τοὺς τῶν Ἀχαιῶν ἐπεβάλοντο χρῆσθαι καὶ διοικεῖν κατὰ τούτους τὴν πολιτείαν. ὑπὸ δὲ τῆς Διονυσίου Συρακοσίου δυναστείας, ἔτι δὲ τῆς τῶν περιοικούντων βαρβάρων ἐπικρατείας ἐμποδισθέντες οὐχ ἑκουσίως ἀλλὰ κατ’ ἀνάγκην αὐτῶν ἀπέστησαν.

(W.R.PATON, Loeb, Cambridge – London 1975)

Traduzione: “Quando in quelle zone d’Italia allora chiamate Magna Grecia vennero incendiati i sinedri dei pitagorici, e dopo ciò si verificò un radicale sconvolgimento dei sistemi di governo, conseguenza naturale dal momento che i primi cittadini di ogni città erano stati eliminati in modo così irrazionale, accadde che le città greche di quelle regioni erano afflitte da stragi, sedizioni e sconvolgimenti di ogni tipo. In questa situazione esse, poiché dalla maggioranza delle regioni della Grecia arrivavano ambasciatori per risolvere tali conflitti, si rivolsero agli Achei ed alla loro protezione per porre fine ai mali presenti. E non soltanto accolsero in quell’occasione la proposta degli Achei, ma anche in seguito fecero ogni sforzo per imitarne la costituzione. Infatti gli abitanti di Crotone, Sibari e Caulonia, dopo essersi spronati reciprocamente alla concordia, dichiararono innanzi tutto il santuario di Zeus Amario come luogo sacro e comune di assemblee e consigli, e poi, adottando i costumi e le leggi degli Achei, si impegnarono ad osservarli e, in base ad essi, ad amministrare lo stato. E tuttavia, a causa della potenza di Dionisio di Siracusa e della superiorità delle popolazioni barbare circostanti, li abbandonarono, e non per loro volontà ma per necessità”.  (J.Piccinini)

Datazione: ca. 430 a.C. (DE SENSI SESTITO 1994).

Bibliografia: P.FOUCART, Fragment inédit d’un décret de la Ligue achéenne, RA, ser. XI, 32.2, 1876, 96-103; E.CIACERI, Storia della Magna Grecia, II, Roma 1927, 395; G.GIANNELLI, La Magna Grecia da Pitagora a Pirro. I. Gli stati italioti fino alla costituzione della Lega dei Bruzi, Milano 1928, 5-13, 25, 63-65; A.AYMARD, Le Zeus fédéral achaïen Hamarios-Homarios, in: Mélanges offerts à M.Octave Navarre par ses élèves et ses amis, Toulouse 1935, 453-470; A.AYMARD, Le rôle politique du sanctuaire fédéral achaïen, in: Mélanges Franz Cumont, Bruxelles 1936, 1-26; E.L.MINAR, Early Pythagorean Politics in Practice and Theory, Baltimore 1942, 82-84, 139; J.A.O.LARSEN, The Early Achean League, in: G.E.Mylonas (ed.), Studies presented to D.M.Robinson on his 70th birthday, I-II, St. Louis 1953, 797-815; A.ROSTAGNI, Pitagora e i pitagorici in Timeo, I-II, AAT 49, 1913-1914, 375-395, 554-574, 558-559 [in: A.ROSTAGNI, Scritti Minori, II, 1, Torino 1956, 3-50, 31-32]; F.SARTORI, Problemi di storia costituzionale italiota, Roma 1953, 125; F.W.WALBANK, A Historical Commentary on Polybius, I, Oxford 1957, 222-227; F.GHINATTI, Ricerche sulla lega italiota, AAPat 74, 1961-1962, 117-133; J.A.O.LARSEN, Greek Federal States. Their Institutions and History, Oxford 1968, 84, 95-97; F.SARTORI, Rapporti delle città italiote con Atene e Siracusa dal 431 al 350 a.C., AIV 132, 1973-1974, 619-643, 622 [= F.SARTORI, Dall’Italía all’Italia, I, Padova 1993, 123-144]; M.SORDI, Dionigi e gli Italioti, Aevum 52, 1978, 1-16, 14; G.DE SENSI SESTITO, Il santuario del Lacinio nella Lega achea ed italiota, MStudStor 2, 1982, 13-33; G.DE SENSI SESTITO, La Calabria in età arcaica e classica. Storia, economia, società, Roma 1984, 101; G.DE SENSI SESTITO, La funzione politica dell’Heraion del Lacinio al tempo delle lotte contro i Lucani e Dioniso I, CISA 10, 1984, 41-50; C.SABATTINI, Aspetti della politica di Dioniso I in Italia. Note sul testo diodoreo, RSA 16, 1986, 7-37, 31; K.BANEK, Czy instaniała Amfiktionia Lakińska?, Eos 75, 1987, 51-68; G.DE SENSI SESTITO, La Calabria in età arcaica e classica: storia, economia e società, in: S.Settis (ed.), Storia della Calabria antica, I. Età preistorica e greca, Roma – Reggio Calabria 1987, 227-303, 273-275; G.DE SENSI SESTITO, Taranto post-architea nel giudizio di Timeo. Nota a Strabo VI 3, 4 C 280, Miscellanea Greca e Romana 11, 1987, 85-113; M.LOMBARDO, La Magna Grecia dalla fine del V secolo a.C. alla conquista romana, in: G.Pugliese Carratelli (ed.), Magna Grecia. II. Lo sviluppo politico, sociale ed economico, Milano 1987, 55-85, 56; M.LOMBARDO, L’organizzazione militare degli Italioti, in: G.Pugliese Carratelli (ed.), Magna Grecia. II. Lo sviluppo politico, sociale ed economico, Milano 1987, 225-258; M.INTRIERI, La Lega Italiota al tempo di Pirro, MStudStor 6, 1987-1988, 25-37; C.SABATTINI, Diodoro, Turi, gli Italioti e la battaglia di Laos (390/89 a.C.), RSA 17-18, 1987-1988, 32-48; M.GIANGIULIO, Ricerche su Crotone arcaica, Pisa 1989, 176-177, 177 n. 52; M.OSANNA, Sull’ubicazione del santuario di Zeus Homarios in Magna Grecia, Dialoghi di Archeologia 7, 1989, 55-63; D.MUSTI, Le rivolte antipitagoriche e la concezione pitagorica del tempo, QUCC 65, 1990, 35-65, 65 n. 37; G.DE SENSI SESTITO  – M.INTRIERI, Crotone in età greca e romana, in: F.Mazza (ed.), Crotone. Storia cultura economia, Soveria Mannelli 1992, 23-88; K.TAUSEND, Amphyktyonie und Symmachie. Formen zwischenstaatlicher Beziehungen im archaischen Griechenland, Stuttgart 1992, 129-136; A.MELE, Crotone greca negli ultimi due secoli della sua storia, in: M.L.Napolitano (ed.), Crotone e la sua storia tra IV e III sec. a.C., Atti del Seminario Internazionale, Napoli, 13-14 febbraio 1987, Napoli 1993, 235-291, 235-255, 240-242; G.DE SENSI SESTITO, Il federalismo in Magna Grecia: la Lega italiota, in: L.Aigner Foresti et alii (eds.), Federazioni e federalismo nell’Europa antica, Bergamo, 21-25 settembre 1992, Milano 1994, 195-217; R.WERNER, Untersuchungen zur Geschichte und Struktur des Italiotenbundes, in: C.Schubert – K.Brodersen (eds.), Rom und der griechische Osten. Festschrift für H.H.Schmitt zum 65. Geburtstag, Stuttgart 1995, 287-296; M.LOMBARDO, Greci e «indigeni» in Italia meridionale nel IV sec.a.C., in: P.Carlier (ed.), Le IVe siècle av. J.-C. Approches historiographiques. Actes du Colloque de Nancy, septembre 1994, Paris 1996, 205-222, 205-209; L.PARETI, Storia della regione lucano-bruzzia nell’antichità, I, opera inedita a cura di A.Russi, Roma 1997, 201-204, 201-202; G.GENOVESE, I santuari rurali nella Calabria greca, Roma 1999, 55-56; G.DE SENSI SESTITO – S.MANCUSO, Il Lametino antico e Terina-Magna Grecia dall’età protostorica all’età romana, in: F.Mazza (ed.), Lamezia Terme. Storia cultura ed economia, Soveria Mannelli 2001, 22-57, 44-45; L.CAPPELLETTI, Lucani e Brettii. Ricerche sulla storia politica e istituzionale di due popoli dell’Italia antica (V-III sec.a.C.), Frankfurt am Main 2002, 22-23 e n. 65, 67-68; G.DE SENSI SESTITO, La Magna Grecia nell’età dei Dionisî, in: N.Bonacasa – L.Braccesi – E.De Miro (eds.), La Sicilia dei due Dionisî, Atti della settimana di studio, Agrigento, 24-28 febbraio 1999, Roma 2002, 389-404; L.GALLO, Le istituzioni politiche delle città achee d’Occidente, in: E.Greco (ed.), Gli Achei e l’identità etnica degli Achei in Occidente, Atti del Convegno Internazionale di Studi di Paestum, 23-25 febbraio 2001, Paestum-Atene 2002, 133-141; M.GIANGIULIO, I culti delle colonie achee d’Occidente. Strutture religiose e matrici metropolitane, in: E.Greco (ed.), Gli Achei e l’identità etnica degli Achei in Occidente, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Paestum, 23-25 febbraio 2001, Paestum-Atene 2002, 283-313, 284-285; M.LOMBARDO, Achei, Enotri, Italìa, in: E.Greco (ed.), Gli Achei e l’identità etnica degli Achei in Occidente, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Paestum, 23-25 febbraio 2001, Paestum-Atene 2002, 257-270, 268; M.MOGGI, Sulle origini della lega Achea, in: E.Greco (ed.), Gli Achei e l’identità etnica degli Achei in Occidente, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Paestum, 23-25 febbraio 2001, Paestum-Atene 2002, 117-132, 118-119; P.A.TUCI, La democrazia di Polibio tra eredità classica e federalismo, in: C.Bearzot – F.Landucci – G.Zecchini (eds.), Gli stati territoriali nel mondo antico, Milano 2003, 45-86, 58-60; S.RAMPADO, Fra colonie e madrepatria. Il caso acheo, Patavium 23, 2004, 53-84, 59-64; D.MUSTI, Magna Grecia. Il quadro storico, Bari 2005, 137-138, 250-251, 331-332; A.MELE, Atene e la Magna Grecia, in: E.Greco – M.Lombardo (eds.), Atene e l’Occidente. I grandi temi. Le premesse, i protagonisti, le forme della comunicazione e dell’interazione, i modi dell’intervento ateniese in Occidente, Atti del Convegno Internazionale, Atene, 25-27 maggio 2006, Atene 2007, 239-267, 240, 250; M.LOMBARDO, Caulonia: tradizioni letterarie e problemi storici, in: L.Lepore – P.Turi (eds.), Caulonia tra Crotone e Locri, I, Atti del Convegno Internazionale, Firenze, 30 maggio – 1 giugno 2007, Firenze 2010, 7-16, 12-13, 14; A.D.RIZAKIS, États fédéraux et sanctuaries: Zeus Homarios et la costruction de l’identité achéenne, in: P.Funke – M.Haake (eds.), Greek Federal States and Their Sanctuaries. Identity and Integration, Stuttgart 2013, 13-47.