Heraclides Lembus, Excerpta Politiarum, 69.

 

Editor: J. Piccinini

Text:

Ἀκραγαντίνων: Φάλαρις ἐτυράννευσε παρανομίᾳ πάντας ὑπερβαλών. οὐ γὰρ μόνον ἐφόνευε πολλούς, ἀλλὰ καὶ τιμωρίαις παρανόμοις ἐχρήσατο. καὶ τοὺς μὲν εἰς λέβητας ζέοντας, τοὺς δὲ εἰς τοὺς κρατῆρας τοῦ πυρὸς ἀπέστελλε, τοὺς δὲ καὶ εἰς χαλκοῦν ταῦρον ἐμβαλὼν κατέκαιεν. ὅνπερ ὁ δῆμος ἐτιμωρήσατο. ἐνέπρησε δὲ καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς φίλους.
(DILTS 1971)

Translation: “Constitution of the Acragantines: Phalaris became tyrant and exceeded all in disregard of the law, as not only he killed many, but he also resorted to illegal punishments. He put some into boiling lebetes, others into craters of fire, still others to burn into a brazen bull. The people revenged on him, and they burned his mother and friends”.  (J. Piccinini)

Dating: ca. 570-546 BC

Bibliography: E.A.FREEMAN, History of Sicily, Oxford 1891, 68, 466-467; Th.LENSCHAU, Phalaris, RE XIX.2, 1938 1649-1652,1650; F.W.WALBANK, Phalaris’ Bull in Timaeus, CR 59, 1945, 39-42; E.DE MIRO, Agrigento arcaica e la politica di Falaride, PP 11, 1956, 263-273; T.S.BROWN, Timaeus of Tauromenium, Berkeley-Los Angeles 1958, 57; J.DE WAELE, Acragas graeca I, Gravenhage 1971, 103-108; M.R.DILTS, Heraclidis Lembi. Excerpta Politiarum, Durham 1971, 69, p. 36-37; E.MANNI, ‘Indigeni’ e colonizzatori nella Sicilia preromana, in: D.M.Pippidi (ed.), Assimilation et résistance à la culture gréco-romaine dans le mond ancien, Travaux du VIe Congrès International d’études classiques, Madrid, Septembre 1974, Bucarest – Paris 1976, 181-211, 188-189; G.SCHEPENS, Polybius on Timaeus’Account of Phalaris’ Bull. A Case of Deisidaimonia, AncSoc 9, 1978, 117-148, 145; G.MADDOLI, Il VI e il V secolo. Ducezio e il movimento siculo, in: E.Gabba – G.Vallet (eds.), La Sicilia antica, II. 1, Napoli 1980, 3-102, 13-15; G.PUGLIESE CARRATELLI, Storia civile, in: G.Pugliese Carratelli (ed.), Sikanie. Storia e civiltà della Sicilia greca, Milano 1985, 3-78, 17-19; S.BIANCHETTI, Falaride Pharmakon degli Agrigentini, Sileno 12, 1986, 101-109, 102-103; S.BIANCHETTI, Falaride e Pseudofalaride. Storia e leggenda, Roma 1987, 109; L.BRACCESI, Agrigento nel suo divenire storico, in: A.Calderone (ed.), Veder greco. Le necropoli di Agrigento, Catalogo della Mostra, Roma 1988, 3-22; S.N.CONSOLO LANGHER, Fra Falaride e Ducezio, Kokalos 34-35, 1988-1989, 229-263, 231-235; G.BAGHIN, Falaride, Pentatlo e la fondazione di Agrigento, Hesperìa 2, 1991, 7-17; N.BONACASA, Da Agrigento a Himera: la proiezione culturale, in: L.Braccesi – E.De Miro (eds.), Agrigento e la Sicilia greca, Atti della settimana di studio, Agrigento, 2-8 maggio 1988, Roma 1992, 133-150, 135-138; O.MURRAY, Falaride tra mito e storia, in: L.Braccesi – E.De Miro (eds.), Agrigento e la Sicilia greca, Atti della settimana di studio, Agrigento, 2-8 maggio 1988, Roma 1992, 47-60; D.MUSTI, Le tradizioni ecistiche di Agrigento, in: L.Braccesi – E.De Miro (eds.), Agrigento e la Sicilia greca, Atti della settimana di studio, Agrigento, 2-8 maggio 1988, Roma 1992, 27-45, 29-30, 36-38, 42; S.N.CONSOLO LANGHER, Siracusa e la Sicilia greca tra età arcaica e alto ellenismo, Messina 1996, 19-25, 200-201; N.LURAGHI, Tirannidi arcaiche in Sicilia e Magna Grecia. Da Panezio di Leontini alla caduta dei Dinomenidi, Firenze 1994, 21-49, 235-238, 242-243, 262-263, 375-376; O.MURRAY, Falaride tra mito e storia, in: L.Breglia Pulci Doria (ed.), L’incidenza dell’antico. Studi in memoria di Ettore Lepore, 2, Napoli 1996, 165-180; L.BRACCESI, I tiranni di Sicilia, Roma-Bari 1998, 5-12, 51-52; G.MAFODDA, Tiranni sicelioti ed indigeni in età arcaica, in: M.Barra Bagnasco – E. De Miro – A.Pinzone (eds.), Magna Grecia e Sicilia. Stato degli studi e prospettive di ricerca, Atti dell’Incontro di Studi, Messina, 2-4 dicembre 1996, Messina 1999, 313-319; G.MAFODDA, Tiranni ed indigeni di Sicilia in età arcaica tra schiavitù, guerra e mercenariato, Hesperìa 9, 1998, 19-31, 23-24; L.BRACCESI – G.MILLINO, La Sicilia greca, Roma 2000, 55-58; M.HOFER, Tyrannen, Aristokraten, Demokraten. Untersuchungen zu Staat und Herrschaft im griechischen Sizilien von Phalaris bis zum Aufstieg von Dionysios I, Bern 2000, 73-78, 87-107; R.ROSS HOLLOWAY, The Archaeology of Ancient Sicily, London – New York 2000, 55, 60, 73, 125, 165; S.LEWIS, The Tyrant’s Myth, in: C.Smith – J.Serrati (eds.), Sicily from Aeneas to Augustus: New Approaches in Archaeology and History, Edinburgh 2000, 97-196, 97; G.SHEPHERD, Greeks Bearing Gifts: religious relationships between Sicily and Greece in the archaic period, in: C.Smith – J.Serrati (eds.), Sicily from Aeneas to Augustus: New Approaches in Archaeology and History, Edinburgh 2000, 55-70, 61-62; M.VAGLIO, La patria perduta di Falaride, Anemos 1, 2000, 151-155; V.HINZ, Nunc Phalaris doctum protulit ecce caput. Antike Phalarislegende und Nachleben der Phalarisbriefe, München – Leipzig 2001; M.POLITO, Dagli scritti di Eraclide sulle costituzioni: un commento storico, Napoli 2001, 182-185 no. 38, 256-257, 262-263; F.RAVIOLA, Dionigi II: la pensione del tiranno, in: N.Bonacasa – L.Braccesi – E.De Miro (eds.), La Sicilia dei due Dionisî, Atti della settimana di studio, Agrigento, 24-28 febbraio 1999, Roma 2002, 295-320, 316; G.UGGERI, Dalla Sicilia all’Adriatico. Rotte marittime e vie terrestri nell’età dei due Dionigi (405-344), in: N.Bonacasa – L.Braccesi – E.De Miro (eds.), La Sicilia dei due Dionisî, Atti della settimana di studio, Agrigento, 24-28 febbraio 1999, Roma 2002, 463-472, 471; L.G.LO PRESTI, Gela e l’entroterra tra il VII e VI secolo a.C., Kokalos 46, 2004, 365-380, 374-376; A.SGOBBI, Stesicoro, Falaride e la battaglia della Sagra, Acme 56, 2003, 3-37; G.ADORNATO, Monumenti per una vittoria. Agrigento e Siracusa tra alleanze e rivalità, in: M.A.Vaggioli – C.Michelini (eds.), Guerra e pace in Sicilia e nel Mediterraneo antico (VIII-III sec.a.C.). Arte, prassi e teoria della pace e della guerra, Atti delle quinte giornate internazionali di studi sull’area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo, Erice, 12-15 ottobre 2003, I-II, Pisa 2006, 447-460, 449-450; E.GALVAGNO, I Sicani: profilo storico, in: C.Guzzone (ed.), Sikania. Tesori archeologici della Sicilia centro-meridionale (secoli XIII-VI a.C.), Catania 2005, 25-31, 28; S.LEWIS (ed.), Ancient Tyranny, Edinburgh 2006, 9, 69, 156, 158, 200-202; C.MICCICHÈ, Ducezio fra Akragas e Siracusa, in: C.Miccichè – S.Modeo – L.Santagati (eds.), Diodoro Siculo e la Sicilia indigena, Atti del Convegno di Studi, Caltanissetta, 21-22 maggio 2005, Palermo 2006, 121-134, 123-124; M.C.CARDETE DEL OLMO, El mito como delimitador de fronteras. Fálaris y las tradiciones cretenses, Polifemo 7, 2007, 193-209; V.GHEZZI, Ecnomo e il toro di Falaride, Aristonothos. Scritti per il Mediterraneo antico 2, 2008, 71-78; G.BESSO, La caída de la tiranía de Falaris de Agrigento en Deipnosofistas de Ateneo. Intrigas amorosas y “extraños” oráculos, Espacio, tiempo y forma. Historia antigua 22, 2009, 323-331; R.POMELLI, L’artefice crudele e il tiranno che una volta fu giusto. Il toro di Falaride e la hybris della mimesi, in: V.Andò – N.Cusumano (eds.), Come bestie? Forme e paradossi della violenza tra mondo antico e disagio contemporaneo, Caltanissetta 2010, 89-119; S.RIBICHINI, Il toro di Falaride, in: A.Ferjaoui (ed.), Carthage et les autochtones de son empire du temps de Zama, Colloque International, Siliana – Tunis, 10-13 mars 2004, Tunis 2010, 89-97; G.F.LA TORRE, La tirannide di Falaride e la politica territoriale di Agrigento, in: M.Caccamo Caltabiano – C.Raccuia – E.Santagati (eds.), Tyrannis, basileia, imperium. Forme, prassi e simboli del potere politico nel mondo greco e romano, Atti delle giornate seminariali in onore di S.Nerina Consolo Langher, Messina, 17-19 dicembre 2007, Messina 2010, 73-88; C.MICCICHÈ, Siracusa e Akragas nel V sec. a.C. fra symmachìai e philotimìai, in: D.Bonanno et alii (eds.), Alleanze e parentele. Le “affinità elettive” nella storiografia sulla Sicilia antica, Atti del convegno internazionale, Palermo, 14-15 aprile 2010, Caltanissetta – Roma 2010, 61-73, 66; G.ADORNATO, Akragas arcaica. Modelli culturali e linguaggi artistici di una città greca d’Occidente, Milano 2011, 12, 47-50; A.MELE, Oreste a Metauros, in: L.Breglia – A.Moleti – M.L.Napolitano (eds.), Ethne, identità e tradizioni: la “terza” Grecia e l’Occidente, I, Atti del Convegno Internazionale, Napoli, 26-28 gennaio 2011, Pisa 2011, 353-371, 368; G.ADORNATO, Phalaris. Literary myth or historical reality? Reassessing archaic Akragas, AJA 116, 2012, 483-506; G.CAPUTO, Dal culto popolare dell’acqua sulfurea al culto autocratico del Toro di Falaride, Mare Internum 4, 2012, 23-27; C.MICCICHÈ, Falaride e la Sicania: espansionimo acragantino e resistenza sicana, in: R.Panvini – L.Sole (eds.), La Sicilia in età arcaica. Dalle apoikiai al 480 a.C., Atti del Convegno Internazionale, Caltanissetta, 27-29 marzo 2008, Caltanissetta 2012, 33-43; A.DUDZIŃSKI, The Bull of Phalaris and the historical method of Diodorus Siculus, Histos 7, 2013, 70-87; A.ROBU, Mégare et les établissements mégariens de Sicile, de la Propontide et du Pont-Euxin. Histoire et institutions, Berne 2014, 176, 247; F.DE ANGELIS, Archaic and Classical Greek Sicily. A Social and Economic History, Oxford 2016, 91, 93, 155, 171-172, 256; D.PALERMO, Agrigento arcaica, Falaride e le città sicane dell’entroterra, in: L.Cicala – B.Ferrara (eds.), Kithon Lydios. Studi di storia e archeologia con Giovanna Greco, Quaderni del Centro Studi Magna Grecia 22, Napoli 2017, 557-565.