Aristoteles, Politica, 5.10.1310b 24-30.

 

Editor: J.Piccinini

Text:

πᾶσι γὰρ ὑπῆρχε τοῖς τρόποις τούτοις τὸ κατεργάζεσθαι ῥᾳδίως, εἰ μόνον βουληθεῖεν, διὰ τὸ δύναμιν προϋπάρχειν τοῖς μὲν βασιλικῆς ἀρχῆς τοῖς δὲ τὴν τῆς τιμῆς, οἷον Φείδων μὲν περὶ Ἄργος καὶ ἕτεροι τύραννοι κατέστησαν βασιλείας ὑπαρχούσης, οἱ δὲ περὶ τὴν Ἰωνίαν καὶ Φάλαρις ἐκ τῶν τιμῶν, Παναίτιος δ’ ἐν Λεοντίνοις καὶ Κύψελος ἐν Κορίνθῳ καὶ Πεισίστρατος Ἀθήνησι καὶ Διονύσιος ἐν Συρακούσαις καὶ ἕτεροι τὸν αὐτὸν τρόπον ἐκ δημαγωγίας.
(H.Rackham, ed. Loeb, Cambridge – London 1932)

Translation: “For in all these methods they [i.e. the tyrants] managed to reach their goal easily, if only they wished, because some already possessed the power of royal rule, other of their honorable office: so became tyrant Pheidon in Argos and others already having the royal power, while those in Ionia and Phalaris arose from offices; Panaetius at Leontini, Cypselus at Corinth, Peisistratus at Athens, Dionysius at Syracuse and others, in the same manner, from demagogy”. (J.Piccinini)

Dating: ca. 570 BC.

Bibliography: E.A.FREEMAN, History of Sicily, Oxford 1891, 68, 466-467; Th.LENSCHAU, Phalaris, RE XIX.2, 1938, 1649-1652,1650; E.DE MIRO, Agrigento arcaica e la politica di Falaride, PP 11, 1956, 263-273; J.DE WAELE, Acragas graeca I, Gravenhage 1971, 103-108; E.MANNI, ‘Indigeni’ e colonizzatori nella Sicilia preromana, in: D.M.Pippidi (ed.), Assimilation et résistance à la culture gréco-romaine dans le mond ancien, Travaux du VIe Congrès International d’études classiques, Madrid, Septembre 1974, Bucarest – Paris 1976, 181-211, 188-189; G.MADDOLI, Il VI e il V secolo. Ducezio e il movimento siculo, in: E.Gabba – G.Vallet (eds.), La Sicilia antica, II.1, Napoli 1980, 3-102, 13-15; G.PUGLIESE CARRATELLI, Storia civile, in: G.Pugliese Carratelli (ed.), Sikanie. Storia e civiltà della Sicilia greca, Milano 1985, 3-78, 17-19; S.BIANCHETTI, Falaride Pharmakon degli Agrigentini, Sileno 12, 1986, 101-109, 102-103; S.BIANCHETTI, Falaride e Pseudofalaride. Storia e leggenda, Roma 1987, 109; L.BRACCESI, Agrigento nel suo divenire storico, in: A.Calderone (ed.), Veder greco. Le necropoli di Agrigento, Catalogo della mostra, Roma 1988, 3-22; S.N.CONSOLO LANGHER, Fra Falaride e Ducezio, Kokalos 34-35, 1988-1989, 229-263, 231-235; G.BAGHIN, Falaride, Pentatlo e la fondazione di Agrigento, Hesperìa 2, 1991, 7-17; N.BONACASA, Da Agrigento a Himera: la proiezione culturale, in: L.Braccesi – E.De Miro (eds.), Agrigento e la Sicilia greca, Atti della settimana di studio, Agrigento, 2-8 maggio 1988, Roma 1992, 133-150, 135-138; O.MURRAY, Falaride tra mito e storia, in: L.Braccesi – E.De Miro (eds.), Agrigento e la Sicilia greca, Atti della settimana di studio, Agrigento, 2-8 maggio 1988, Roma 1992, 47-60; D.MUSTI, Le tradizioni ecistiche di Agrigento, in: L.Braccesi – E.De Miro (eds.), Agrigento e la Sicilia greca, Atti della settimana di studio, Agrigento, 2-8 maggio 1988, Roma 1992, 27-45, 29-30, 36-38, 42; S.N.CONSOLO LANGHER, Siracusa e la Sicilia greca tra età arcaica e alto ellenismo, Messina 1996, 19-25, 200-201; N.LURAGHI, Tirannidi arcaiche in Sicilia e Magna Grecia. Da Panezio di Leontini alla caduta dei Dinomenidi, Firenze 1994, 21-49, 235-238, 242-243, 262-263, 375-376; O.MURRAY, Falaride tra mito e storia, in: L.Breglia Pulci Doria (ed.), L’incidenza dell’antico. Studi in memoria di Ettore Lepore, 2, Napoli 1996, 165-180; L.BRACCESI, I tiranni di Sicilia, Roma-Bari 1998, 5-12, 51-52; G.MAFODDA, Tiranni sicelioti ed indigeni in età arcaica, in: M.Barra Bagnasco – E. De Miro – A.Pinzone (eds.), Magna Grecia e Sicilia. Stato degli studi e prospettive di ricerca, Atti dell’Incontro di Studi, Messina, 2-4 dicembre 1996, Messina 1999, 313-319; G.MAFODDA, Tiranni ed indigeni di Sicilia in età arcaica tra schiavitù, guerra e mercenariato, Hesperìa 9, 1998, 19-31, 23-24; L.BRACCESI – G.MILLINO, La Sicilia greca, Roma 2000, 55-58; M.HOFER, Tyrannen, Aristokraten, Demokraten. Untersuchungen zu Staat und Herrschaft im griechischen Sizilien von Phalaris bis zum Aufstieg von Dionysios I, Bern 2000, 73-78, 87-107; R.ROSS HOLLOWAY, The Archaeology of Ancient Sicily, London – New York 2000, 55, 60, 73, 125, 165; S.LEWIS, The Tyrant’s Myth, in: C.Smith – J.Serrati (eds.), Sicily from Aeneas to Augustus: New Approaches in Archaeology and History, Edinburgh 2000, 97-196, 97; G.SHEPHERD, Greeks Bearing Gifts: religious relationships between Sicily and Greece in the archaic period, in: C.Smith – J.Serrati (eds.), Sicily from Aeneas to Augustus: New Approaches in Archaeology and History, Edinburgh 2000, 55-70, 61-62; M.VAGLIO, La patria perduta di Falaride, Anemos 1, 2000, 151-155; V.HINZ, Nunc Phalaris doctum protulit ecce caput. Antike Phalarislegende und Nachleben der Phalarisbriefe, München – Leipzig 2001; M.POLITO, Dagli scritti di Eraclide sulle costituzioni: un commento storico, Napoli 2001, 183; F.RAVIOLA, Dionigi II: la pensione del tiranno, in: N.Bonacasa – L.Braccesi – E.De Miro (eds.), La Sicilia dei due Dionisî, Atti della settimana di studio, Agrigento, 24-28 febbraio 1999, Roma 2002, 295-320, 316; G.UGGERI, Dalla Sicilia all’Adriatico. Rotte marittime e vie terrestri nell’età dei due Dionigi (405-344), in: N.Bonacasa – L.Braccesi – E.De Miro (eds.), La Sicilia dei due Dionisî, Atti della settimana di studio, Agrigento, 24-28 febbraio 1999, Roma 2002, 463-472, 471; L.G.LO PRESTI, Gela e l’entroterra tra il VII e VI secolo a.C., Kokalos 46, 2004, 365-380, 374-376; A.SGOBBI, Stesicoro, Falaride e la battaglia della Sagra, Acme 56, 2003, 3-37; G.ADORNATO, Monumenti per una vittoria. Agrigento e Siracusa tra alleanze e rivalità, in: M.A.Vaggioli – C.Michelini (eds.), Guerra e pace in Sicilia e nel Mediterraneo antico (VIII-III sec.a.C.). Arte, prassi e teoria della pace e della guerra, Atti delle quinte giornate internazionali di studi sull’area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo, Erice, 12-15 ottobre 2003, I-II, Pisa 2006, 447-460, 449-450; E.GALVAGNO, I Sicani: profilo storico, in: C.Guzzone (ed.), Sikania. Tesori archeologici della Sicilia centro-meridionale (secoli XIII-VI a.C.), Catania 2005, 25-31, 28; S.LEWIS (ed.), Ancient Tyranny, Edinburgh 2006, 9, 69, 156, 158, 200-202; C.MICCICHÈ, Ducezio fra Akragas e Siracusa, in: C.Miccichè – S.Modeo – L.Santagati (eds.), Diodoro Siculo e la Sicilia indigena, Atti del Convegno di Studi, Caltanissetta, 21-22 maggio 2005, Palermo 2006, 121-134, 123-124; M.C.CARDETE DEL OLMO, El mito como delimitador de fronteras. Fálaris y las tradiciones cretenses, Polifemo 7, 2007, 193-209; G.BESSO, La caída de la tiranía de Falaris de Agrigento en Deipnosofistas de Ateneo. Intrigas amorosas y “extraños” oráculos, Espacio, tiempo y forma. Historia antigua 22, 2009, 323-331; G.F.LA TORRE, La tirannide di Falaride e la politica territoriale di Agrigento, in: M.Caccamo Caltabiano – C.Raccuia – E.Santagati (eds.), Tyrannis, basileia, imperium. Forme, prassi e simboli del potere politico nel mondo greco e romano, Atti delle giornate seminariali in onore di S.Nerina Consolo Langher, Messina, 17-19 dicembre 2007, Messina 2010, 73-88; C.MICCICHÈ, Siracusa e Akragas nel V sec. a.C. fra symmachìai e philotimìai, in: D.Bonanno et alii (eds.), Alleanze e parentele. Le “affinità elettive” nella storiografia sulla Sicilia antica, Atti del convegno internazionale, Palermo, 14-15 aprile 2010, Caltanissetta – Roma 2010, 66; G.ADORNATO, Akragas arcaica. Modelli culturali e linguaggi artistici di una città greca d’Occidente, Milano 2011, 12, 47-50; A.MELE, Oreste a Metauros, in: L.Breglia – A.Moleti – M.L.Napolitano (eds.), Ethne, identità e tradizioni: la “terza” Grecia e l’Occidente, I, Atti del Convegno Internazionale, Napoli, 26-28 gennaio 2011, Pisa 2011, 353-371, 368; G.ADORNATO, Phalaris. Literary myth or historical reality? Reassessing archaic Akragas, AJA 116, 2012, 483-506; C.MICCICHÈ, Falaride e la Sicania: espansionimo acragantino e resistenza sicana, in: R.Panvini – L.Sole (eds.), La Sicilia in età arcaica. Dalle apoikiai al 480 a.C., Atti del Convegno Internazionale, Caltanissetta, 27-29 marzo 2008, Caltanissetta 2012, 33-43; A.ROBU, Mégare et les établissements mégariens de Sicile, de la Propontide et du Pont-Euxin. Histoire et institutions, Berne 2014, 176, 247; F.DE ANGELIS, Archaic and Classical Greek Sicily. A Social and Economic History, Oxford 2016, 91, 93, 155, 171-172, 256; D.PALERMO, Agrigento arcaica, Falaride e le città sicane dell’entroterra, in: L.Cicala – B.Ferrara (eds.), Kithon Lydios. Studi di storia e archeologia con Giovanna Greco, Quaderni del Centro Studi Magna Grecia 22, Napoli 2017, 557-565.