Diod. 37, 2, 4-5

 

Editor: F.Russo

Testo:

ἐπολέμουν δὲ Ῥωμαίοις Σαυνῖται, Ἀσκολανοί, Λευκανοί, Πικεντῖνοι, Νωλανοί, καὶ ἕτεραι πόλεις καὶ ἔθνη· ἐν οἷς ἐπισημοτάτη καὶ μεγίστη καὶ κοινὴ πόλις ἄρτι συντετελεσμένη τοῖς Ἰταλιώταις τὸ Κορφίνιον ἦν, ἐν ᾗ τά τε ἄλλα ὅσα μεγάλην πόλιν καὶ ἀρχὴν κρατύνουσι συνεστήσαντο καὶ ἀγορὰν εὐμεγέθη καὶ βουλευτήριον, καὶ τὰ ἄλλα τὰ πρὸς πόλεμον ἀφθόνως ἅπαντα καὶ χρημάτων πλῆθος, καὶ τροφῆς δαψιλῆ χορηγίαν. συνεστήσαντο δὲ καὶ σύγκλητον κοινὴν πεντακοσίων ἀνδρῶν, ἐξ ὧν οἵ τε τῆς πατρίδος ἄρχειν ἄξιοι προαχθήσεσθαι ἔμελλον καὶ οἱ προβουλεύεσθαι δυνάμενοι περὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας, καὶ τούτοις ἐπέτρεψαν τὰ κατὰ τὸν πόλεμον διοικεῖν, αὐτοκράτορας ποιήσαντες τοὺς συνέδρους. οὗτοι δ’ ἐνομοθέτησαν δύο μὲν ὑπάτους κατ’ ἐνιαυτὸν αἱρεῖσθαι, δώδεκα δὲ στρατηγούς.

(DINDORF 1868)

Traduzione: “Fra i popoli che mossero guerra ai Romani c’erano i Sanniti, la popolazione di Asculum, i Lucani, i Picenti, i Nolani e altre città e popolazioni. Nel territorio di questi era Corfinio, una grande e famosa città, da poco eletta capitale degli Italici. Là fu predisposto tutto il necessario per la difesa di una così grande città e della sua rocca, tra cui anche un grande foro, un edificio per il consiglio, molte altre cose necessarie per la guerra e molte ricchezze e abbondanza di provvigioni di ogni sorta. Essi si diedero anche un senato comune composto da cinquecento membri, tra i quali furono scelti quelli che erano considerati più adatti a guidare lo stato e in grado di decidere intorno alla salvezza comune; a questi fu affidata la gestione della guerra, rendendo assoluto il potere dei senatori, che deliberarono che due consoli dovessero essere eletti, così come dodici generali”. (F.Russo)

Datazione: 91 a.C.

Bibliografia: L.A.DINDORF, Diodori Bibliotheca Historica, IV, Leipzig 1868; K.NEUMANN, Geschichte Roms während des Verfalles der Republik, Breslau 1881, 468; E.MARCKS, Die Überlieferung des Bundesgenossenkrieges 91-89 v.Chr., Marburg 1884, 20-22; G.Veith, Corfinium. Eine kriegsgeschichtliche Studie, Klio 13, 1913, 1-26; A.BERNARDI, La guerra sociale e la lotta dei partiti a Roma, NRS 28, 1944-1945, 60-99; L.PARETI, Storia di Roma e del mondo romano, III, Torino 1953, 528;  E.GABBA, Le origini della guerra sociale e la vita pubblica romana dopo l’89 a.C., Athenaeum 32, 1954, 41-114; 293-345 [ = E.GABBA, Esercito e società nella tarda Repubblica romana, Firenze 1973, 193-345]; J.A.O.LARSEN, The Judgment of Antiquity on Democracy, CPh 49, 1954, 1-14, 11-12; H.D.Meyer, Die Organisation der Italiker im Bundesgenossenkrieg, Historia 7, 1958, 74-79, 77; E.Gabba, Sui senati delle città siciliane nell’età di Verre, Athenaeum 37, 1959, 304-320, 319; E.T.SALMON, Notes on the Social War, TAPhA 89, 1958, 159-184; E.T.SALMON, The cause of Social War, Phoenix 16, 1962, 107-119; P.A.BRUNT, Italian Aims at the Time of the Social War, JRS 55, 1965, 90-109 [ = in: P.A.BRUNT, The Fall of the Roman Republic and Related Essays, Oxford 1988, 93-143]; J.A.O.LARSEN, Representative Government in Greek and Roman History, Berkeley – Los Angeles 19662, 129-160; G.DEVOTO, Gli antichi Italici, Firenze 19694, 334; F.DE MARTINO, Storia della costituzione romana, III, Napoli 19732, 50-52; A.N.Sherwin-White, The Roman Citizenship, Oxford 19732, 147; G.DE SANCTIS, La guerra sociale, opera inedita a cura di L.Polverini, Firenze 1976, 39-44; F.COARELLI – A.LA REGINA, Guide archeologiche Laterza. Abruzzo e Molise, Bari – Roma 1984, 120; E.GABBA, Aspetti dell’assimilazione delle popolazioni italiche nel II secolo, in: E.Campanile (ed.), Lingua e cultura degli Oschi, Pisa 1985, 35-45; A.KEAVENEY, Rome and the Unification of Italy, London 1987, 122; M.BUONOCORE – G.FIRPO, Fonti latine e greche per la storia dell’Abruzzo antico, I, Città di Castello 1991, 149-154; A.von Domaszewski, Bellum Marsicum, Wien Leipzig 1924, ed. it. a cura di L.Cappelletti, Chieti 1993, 18; G.FIRPO, Considerazioni sull’organizzazione degli Italici durante la guerra sociale, in: L.Aigner Foresti et alii (eds.), Federazioni e federalismo nell’Europa antica. Alle radici della casa comune europea. I., Bergamo, 21-25 settembre 1992, Milano 1994, 457-478, 470; E.GABBA, Rome and Italy: the Social War, in: CAH IX, Cambridge 19942, 104-128, 118; M.MOSCHENI, L’organizzazione politica dei Sanniti, RIL 128, 1994[1995], 141-148; E.T.SALMON, Il Sannio e i Sanniti, ed.it., Torino 19952, 234-235; K.LOMAS, Roman Imperialism and the city in Italy, in: J.Berry – R.Laurence (eds.), Cultural Identity in the Roman Empire, London 1998, 64-78, 66; H.MOURITSEN, Italian unification. A study in ancient and modern historiography, London 1998, 139-140; L.ANTONELLI, I Piceni. Corpus delle fonti. La documentazione letteraria, Roma 2003, 113; L.AIGNER FORESTI, Il federalismo nell’Italia antica (fino all’89 a.C.), in: G.Zecchini (ed.), Il federalismo nel mondo antico, Milano 2005, 83-127, 116; E.Bispham, From Asculum to Actium. The Municipalization of Italy from the Social War to Augustus, Oxford 2007, 163; G.A.CECCONI, La città e l’impero: una storia del mondo romano dalle origini a Teodosio il Grande, Bologna 2009, 126; C.J.DART, The ‘Italian Constitution’ in the Social War: A Reassessment (91 to 88 BCE), Historia 58, 2009, 215-224; L.CAPPELLETTI, Gli statuti di Banzi e Taranto nella Magna Graecia del I secolo a.C., Frankfurt am Main 2011, 35-36; L.CAPPELLETTI, Bürgerrechtsverleihung als beneficium für rebellierende Bundesgenossen? Die Rolle der lex Iulia im bellum sociale (90-88 v.Chr.), in: K.Harter Uibopuu – F.Mitthof (eds.), Vergeben und Vergessen? Amnestie in der Antike. 1. Internationales Wiener Kolloquium zur Antiken Rechtsgeschichte, Wien 27.-28. 10. 2008, Wien 2013, 213-222, 214; S.KENDALL, The Struggle for Roman Citizenship. Romans, Allies, and the Wars of 91–77 BCE, Piscataway NJ 2013, 42-43, 226-228, 257-269, 742-750; C.J.DART, The Social War, 91 to 88 BCE. A History of the Italian Insurgency against the Roman Republic, Surrey – Burlington 2014, 108.