Heraclides Lembus, Excerpta Politiarum, 55, p. 32 Dilts.

 

Editor: J.Piccinini

Testo:

Ῥήγιον ᾤκισαν Χαλκιδεῖς οἱ ἀπ’ Εὐρίπου διὰ λιμὸν ἀναστάντες, παρέλαβον δὲ καὶ ἐκ Πελοποννήσου τοὺς Μεσσηνίους τοὺς ἐν Μακίστῳ τυχόντας διὰ τὴν ὕβριν τῶν Σπαρτιατίδων παρθένων. καὶ συνῴκισαν πρῶτον παρὰ τὸν Ἰοκάστου τάφον, ἑνὸς τῶν Αἰόλου παίδων, ὅν φασιν ἀποθανεῖν πληγέντα ὑπὸ δράκοντος. καὶ χρησμὸν ἔλαβον, ὅπου ἂν ἡ θήλεια τὸν ἄρρενα. καὶ ἰδόντες πρίνῳ περιπεφυκυῖαν ἄμπελον τοῦτον εἶναι τὸν τόπον συνῆσαν. τὸ δὲ χωρίον, ἐν ᾧ τὴν πόλιν ᾤκισαν, Ῥήγιον ἐκαλεῖτο ἀπό τινος ἐγχωρίου ἥρωος. πολιτείαν δὲ κατεστήσαντο ἀριστοκρατικήν. χίλιοι γὰρ πάντα διοικοῦσιν αἱρετοὶ ἀπὸ τιμημάτων. νόμοις δὲ ἐχρῶντο τοῖς Χαρώνδου τοῦ Καταναίου. ἐτυράννησε δὲ αὐτῶν Ἀναξίλας Μεσσήνιος. καὶ νικήσας Ὀλύμπια ἡμιόνοις εἱστίασε τοὺς Ἕλληνας. καί τις αὐτὸν ἐπέσκωψεν εἰπών· οὗτος τί ἂν ἐποίει νικήσας ἵπποις; ἐποίησε δὲ καὶ ἐπινίκιον Σιμωνίδης·  χαίρετ’ ἀελλοπόδων θύγατρες ἵππων [ἐγένοντο]. ἦσαν δὲ καὶ ἄλλοι δυναστικοὶ παρὰ τοῖς Ῥηγίνοις.

(M.R.Dilts , Heraclidis Lembi Excerpta Politiarum, Durham 1971)

Traduzione: “Fondarono Reggio dei Calcidesi partiti dall’Euripo a causa di una carestia; avevano anche preso con sé dal Peloponneso quei Messeni che si trovavano a Macisto per l’oltraggio fatto alle vergini spartane. E si stabilirono in un primo momento nei pressi della tomba di Giocasto, uno dei figli di Eolo, che dicono sia morto morso da un serpente. E ricevettero un oracolo “dove la femmina il maschio”. E, vedendo una vite che stava stretta ad un leccio, compresero che quello era il luogo. La zona nella quale fondarono la città era chiamata Reggio da un eroe indigeno. Stabilirono una costituzione aristocratica. Mille uomini scelti in base al censo, infatti, amministrano tutto. Si servivano delle leggi di Caronda di Catania. Si fece loro tiranno il messenio Anassilao. E, avendo vinto i giochi olimpici con le mule, invitò a banchetto i Greci. Ed un tale lo derise, dicendo: Che cosa avrebbe fatto costui, se avesse vinto con i cavalli? E Simonide compose l’epinicio: “salve, figlie di cavalli dai piedi di turbine”. Presso i Reggini c’erano anche altri potenti”. (POLITO 2001)

Datazione: VI – inizi V sec. a.C.

Bibliografia: C.MÜLLER, Fragmenta Historicorum Graecorum, I-V, Paris 1841-1870, II p.219; B.Niese, s.v. Charondas, in: RE III, 1899, 2180-2182; P.LARIZZA, Rhegium Chalcidense. La storia e la numismatica dai tempi preistorici fino alla cittadinanza romana, Roma 1905, 57-69; E.CIACERI, Storia della Magna Grecia, I, Milano 1924, 218-235, 228; M.MÜHL, Die Gesetze des Zaleukos und Charondas, Klio 22, 1929, 105-124; 432-463; C.F.CRISPO, Contributo alla storia della più antica civiltà della Magna Grecia, Tivoli 1940, 9-10, 115-128; T.J.DUNBABIN, The Western Greeks. The History of Sicily and Southern Italy from the Foundation of the Greek Colonies to 480 B.C., Oxford 1948, 75; F.SARTORI, Problemi di storia costituzionale italiota, Roma 1953, 132-134; L.MORETTI, Olympionikai. I vincitori negli agoni olimpici, RAL 8, 1957, 59-195, 89 nt. 208; G.VALLET, Rhégion et Zancle. Histoire, commerce et civilisation des cités chalcideénnes du détroit de Messine, Paris 1958, 47-80, 66-78, 377-378; J.BÉRARD, La Magna Grecia. Storia delle colonie greche dell’Italia meridionale, ed. it., Torino 1963, 100-107; A.SCHENZ VON STAUFFENBERG, Trinakria. Sizilien und Grossgriechenland im archaischen und classischen Zeit, Wien 1963, 176-179; H.BERVE, Die Tyrannis bei den Griechen, I, München 1967, 155-157; F.SARTORI, Riflessioni sui regimi politici in Magna Grecia dopo la caduta di Sibari, PP 28, 1973, 117-156, 150 [= F.SARTORI, Dall’Italía all’Italia, I, Padova 1993, 47-84, 80]; F.CORDANO, Leggi e legislatori calcidesi, Miscellanea Greca e Romana 6, Roma 1978, 89-98, 91; F.COSTABILE, Strateghi e assemblea nelle πολιτείαι di Reggio e Messana, Klearchos 20, 1978, 19-57, 52-54; A.SZEGEDY MASZAK, Legends of the Greek Lawgivers, GRBS 19, 1978, 199-209; A.MELE, Il commercio greco arcaico. Prexis ed emporie, Napoli 1979, 83; G.DE SENSI SESTITO, Contrasti etnici e lotte politiche di Zancle-Messana e Reggio alla caduta della tirannide, Athenaeum 59, 1981, 38-55, 38-40, 44; O.MONTILLO, Le strutture economico-sociali di Reggio prima della tirannide di Anassilao, Rivista Storica Calabrese 2, 1981, 7-13; F.CORDANO, La fondazione delle colonie greche, in: G.Pugliese Carratelli (ed.), Magna Grecia. Il Mediterraneo, le metropoleis e la fondazione di colonie, Milano 1985, 265-336, 273-276; G.DE SENSI SESTITO, L’evoluzione politico-costituzionale delle colonie greche della Calabria, MStudStor 5, 1985-86, 25-45, 31-32; M.GAGARIN, Early Greek Law, Berkeley – Los Angeles – London 1986, 64-67, 70-75; C.AMPOLO, Organizzazione politica, sociale ed economica delle poleis italiote, in: G.Pugliese Carratelli (ed.), Magna Grecia. II. Lo sviluppo politico, sociale ed economico, Milano 1987, 89-98; G.CAMASSA, La codificazione delle leggi e le istituzioni politiche delle città greche della Calabria, in: S.Settis (ed.), Storia della Calabria antica. I. Età preistorica e greca, Roma – Reggio Calabria 1987, 613-656, 633; I.MALKIN, Religion and Colonization in Ancient Greece, Leiden 1987, 34-38; G.PUGLIESE CARRATELLI, Primordi della legislazione scritta, in: G.Pugliese Carratelli (ed.), Magna Grecia. II. Lo sviluppo politico, sociale ed economico, Milano 1987, 99-102; N.BIFFI, L’Italia di Strabone. Testo, traduzione e commento dei libri V e VI della Geografia, Bari 1988, 311-312; F.CORDANO, L’evoluzione sociale dei Calcidesi di Sicilia, Miscellanea Greca e Romana 13, 1988, 51-62, 55; C.CASTELLO, Sulla legislazione attribuita a Caronda nel secondo Mimiambo di Eroda, in: G.Nenci – G.Thür (eds.), Symposion 1988, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Siena – Pisa, 6.-8. Juni 1988, Köln 1990, 361-368; G.CORDIANO, Note sulla storia di Reggio magno-greca, QUCC 38, 1990, 67-81, 72 nt. 25; D.AMBAGLIO, La Periegesi di Pausania e la storiografia tràdita per citazioni, QUCC 39, 1991, 129-138, 134; M.CACCAMO CALTABIANO, La monetazione di Messana con le emissioni di Rhegion dell’età della tirannide, Berlin – New York 1993, 24-25, 32; N.LURAGHI, Le tirannidi arcaiche di Sicilia e Magna Grecia: da Panezio di Leontini alla caduta dei Dinomenidi, Firenze 1994, 187-229; N.LURAGHI, Pausania e la fondazione di Messene sullo stretto. Note di lettura, RFIC 122, 1994, 140-151, 148 ntt. 1-2; G.CORDIANO, Espansione territoriale e politica colonizzatrice a Reggio (ed a Locri Epizefiri) fra VI e V secolo a.C., Kokalos 41, 1995, 79-121; F.GHINATTI, Assemblee greche d’Occidente, Torino 1996, 109-111; K.-J.HÖLKESKAMP, s.v. Charondas, in: DNP II, 1997, 1109-1110; N.ANDRIOLO, Caronda e il problema dell’istruzione pubblica, Patavium 6, 1998, 45-60; R.GANCI, Uno ktisma, tre memorie storiche. Il caso di Reggio, Roma 1998, 89-113; K.-J.HÖLKESKAMP, Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland, Stuttgart 1999, 234-237; G.MILLINO, Anassilao, i Sami e Locri, in: Erodoto e l’Occidente, Atti del Convegno, Palermo, 27-28 aprile 1998, Suppl. Kokalos 15, Roma 1999, 291-304; I.Rhegion, 11; G.CAMASSA, Per una storia dei culti nell’area dello stretto, in: M.Gras – E.Greco – P.G.Guzzo (eds.), Nel cuore del Mediterraneo. Reggio, Messina e le colonie calcidesi dell’area dello stretto, Corigliano Calabro 2000, 83-97, 84-86; F.CORDANO, Antiche fondazioni greche. Sicilia e Italia meridionale, Palermo 20002, 47-48, 91; E.LEPORE, I Greci in Italia, in: E.Greco – M.Lombardo (eds.), Le colonie degli antichi e dei moderni, Roma 2000, 29-87, 62-63 [= in: I.Barbadoro (ed.), Storia della società italiana, I. Dalla preistoria all’espansione di Roma, Milano 1981, 213-268]; M.POLITO, Dagli scritti di Eraclide sulle costituzioni. Un commento storico, Napoli 2001, 153-161; G.MILLINO, Considerazioni sulla monetazione di Anassilao, Hesperìa 14, Studi sulla grecità di Occidente, Roma 2001, 105-140; A.DE BIASI, L’epica perduta, Roma 2004, 45-46; F.AVERSA, Problemi di cittadinanza tra colonia e sub-colonia: alcuni casi magnogreci, in: M.Lombardo – F.Frisone (eds.), Colonie di colonie: le fondazioni sub-coloniali greche tra colonizzazione e colonialismo, Lecce, 22-24 giugno 2006, Galatina 2009, 122-131, 128-129; D.ERDAS, “Dori d’Italia e di Sicilia” e popolazioni locali nelle “politeiai” aristoteliche di Magna Grecia e Sicilia, in: F.Berlinzani (ed.), Convivenze etniche e  contatti di culture in Sicilia e Magna Grecia, Trento 2012, 91-111, 97-98; M.F.VYSOKII, Ancient Greek legislation on Sicily. The laws of Charondas, in: A.Mehl – A.V.Makhlayuk – O.Gabelko (eds.), Ruthenia classica aetatis novae. A collection of works of Russian scholars in ancient Greek and Roman history, Stuttgart 2013, 31-44.