Strabo 5, 4, 2 C 241

 

Editor: F.Russo

Testo:

Ὑπὲρ δὲ τῆς Πικεντίνης Οὐηστῖνοί τε καὶ Μαρσοὶ καὶ Πελίγνοι καὶ Μαρρουκῖνοι καὶ Φρεντανοί, Σαυνιτικὸν ἔθνος, τὴν ὀρεινὴν κατέχουσιν, ἐφαπτόμενοι μικρὰ τῆς θαλάττης. ἔστι δὲ τὰ ἔθνη ταῦτα μικρὰ μὲν, ἀνδρικώτατα δὲ καὶ πολλάκις τὴν ἀρετὴν ταύτην ἐπιδεδειγμένα Ῥωμαίοις, πρῶτον μὲν, ἡνίκα ἐπολέμουν· δεύτερον δέ, ὅτε συνεστράτευον· τρίτον δ᾽ ὅτε δεόμενοι τυχεῖν ἐλευθερίας καὶ πολιτείας μὴ τυγχάνοντες ἀπέστησαν καὶ τὸν Μαρσικὸν καλούμενον ἐξῆψαν πόλεμον, Κορφίνιον, τὴν τῶν Πελίγνων μητρόπολιν, κοινὴν ἅπασι τοῖς Ἰταλιώταις ἀποδείξαντες πόλιν ἀντὶ τῆς Ῥώμης, ὁρμητήριον τοῦ πολέμου, μετονομασθεῖσαν Ἰταλικήν, καὶ ἐνταῦθα δὴ τοὺς συνεπομένους ἀθροίσαντες καὶ χειροτονήσαντες ὑπάτους καὶ στρατηγούς· δύο δ᾽ ἔτη συνέμειναν ἐν τῷ πολέμῳ, μέχρι διεπράξαντο τὴν κοινωνίαν περὶ ἧς ἐπολέμουν. Μαρσικὸν δὲ ὠνόμασαν τὸν πόλεμον ἀπὸ τῶν ἀρξάντων τῆς ἀποστάσεως, καὶ μάλιστα ἀπὸ Πομπαιδίου.
(MEINEKE 1877)

Traduzione: “Al di là del territorio dei Picentini, ci sono i Vestini, i Marsi, i Peligni, i Marrucini e i Frentani, una popolazione sannitica; essi vivono tra i monti e solo in piccola parte il loro territorio tocca il mare. Queste popolazioni sono piccole ma di grande coraggio, e hanno spesso dimostrato il loro valore ai Romani; una prima volta, quando gli mossero guerra, una seconda volta, quando combatterono insieme a loro, ed una terza volta quando, richiedendo la libertà e la cittadinanza e non ottenendole, gli si rivoltarono contro e diedero inizio alla cosiddetta ‘guerra marsica’. Proclamarono Corfinio, metropoli dei Peligni, la città comune a tutti gli Italici al posto di Roma, ne fecero la base delle loro operazioni militari e ne cambiarono il nome in ‘Italica’. Là raccolsero tutti coloro che li avrebbero supportati ed elessero i loro consoli e pretori. Rimasero in guerra per due anni, fino a che non ottennero la comunanza [dei diritti] per la quale avevano combattuto. La guerra fu chiamata ‘marsica’ dal nome del popolo che iniziò la rivolta, ed in particolare da Pompaedius”.  (F.Russo)

Datazione: 91 a.C.

Bibliografia: A.MEINEKE, Strabonis Geographica, Leipzig 1866-1877; K.NEUMANN, Geschichte Roms während des Verfalles der Republik, Breslau 1881, 468; E.MARCKS, Die Überlieferung des Bundesgenossenkrieges 91-89 v.Chr., Marburg 1884, 20-22; G.Veith, Corfinium. Eine kriegsgeschichtliche Studie, Klio 13, 1913, 1-26; A.BERNARDI, La guerra sociale e la lotta dei partiti a Roma, NRS 28, 1944-1945, 60-99; I.HAUG, Der römische Bundesgenossenkrieg 91-88 v.Chr. bei Titus Livius, WJA 2, 1947, 201-258; L.PARETI, Storia di Roma e del mondo romano, III, Torino 1953, 528;  E.GABBA, Le origini della guerra sociale e la vita pubblica romana dopo l’89 a.C., Athenaeum 32, 1954, 41-114; 293-345 [ = E.GABBA, Esercito e società nella tarda Repubblica romana, Firenze 1973, 193-345]; J.A.O.LARSEN, The Judgment of Antiquity on Democracy, CPh 49, 1954, 1-14, 11-12; H.D.Meyer, Die Organisation der Italiker im Bundesgenossenkrieg, Historia 7, 1958, 74-79, 77; E.Gabba, Sui senati delle città siciliane nell’età di Verre, Athenaeum 37, 1959, 304-320, 319; E.T.SALMON, Notes on the Social War, TAPhA 89, 1958, 159-184; E.T.SALMON, The cause of the Social War, Phoenix 16, 1962, 107-119; P.A.BRUNT, Italian Aims at the Time of the Social War, JRS 55, 1965, 90-109 [ = P.A.BRUNT, The Fall of the Roman Republic and Related Essays, Oxford 1988, 93-143]; J.A.O.LARSEN, Representative Government in Greek and Roman History, Berkeley – Los Angeles 19662, 129-160; G.DEVOTO, Gli antichi Italici, Firenze 19694, 334; F.DE MARTINO, Storia della costituzione romana, III, Napoli 19732, 50-52; A.N.Sherwin-White, The Roman Citizenship, Oxford 19732, 147; G.DE SANCTIS, La guerra sociale, opera inedita a cura di L.Polverini, Firenze 1976, 39-44; E.GABBA, Sulle conseguenze della Guerra sociale, in: E.Campanile – C.Letta (eds.), Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica, Pisa 1979, 9-13; F.COARELLI – A.LA REGINA, Guide archeologiche Laterza. Abruzzo e Molise, Bari – Roma 1984, 120; E.GABBA, Aspetti dell’assimilazione delle popolazioni italiche nel II secolo, in: E.Campanile (ed.), Lingua e cultura degli Oschi, Pisa 1985, 35-45; A.BANCALARI MOLINA, Gli interventi degli italici nella lotta politica romana durante il tribunato di Livio Druso (91 a.C.), SCO 37, 1987, 407-437; A.KEAVENEY, Rome and the Unification of Italy, London 1987, 122; A.BANCALARI MOLINA, El juramento de fidelidad de los Itálicos a Livio Druso. Problemática en torno a su autenticidad, Limes 1, 1988, 115-128; M.BUONOCORE – G.FIRPO, Fonti latine e greche per la storia dell’Abruzzo antico, I, Città di Castello 1991, 149-154; A.von Domaszewski, Bellum Marsicum, Wien Leipzig 1924, ed. it. a cura di L.Cappelletti, Chieti 1993, 18; G.FIRPO, Considerazioni sull’organizzazione degli Italici durante la guerra sociale, in: L.Aigner Foresti et alii (eds.), Federazioni e federalismo nell’Europa antica. Alle radici della casa comune europea. I., Bergamo, 21-25 settembre 1992, Milano 1994, 457-478, 470; E.GABBA, Rome and Italy: the Social War, in: CAH IX, Cambridge 19942, 104-128, 118; M.MOSCHENI, L’organizzazione politica dei Sanniti, RIL 128, 1994 [1995], 141-148; E.DENCH, From Barbarians to New Men: Greek, Roman, and Modern Perceptions of Peoples from the Central Apennines, London 1995; E.T.SALMON, Il Sannio e i Sanniti, ed.it., Torino 19952, 234-235; K.LOMAS, Roman Imperialism and the city in Italy, in: J.Berry – R.Laurence (eds.), Cultural Identity in the Roman Empire, London 1998, 64-78, 66; H.MOURITSEN, Italian unification. A study in ancient and modern historiography, London 1998, 139-140; L.CAPPELLETTI, Il giuramento degli Italici sulle monete del 90 a.C., ZPE 127, 1999, 85-92; L.ANTONELLI, I Piceni. Corpus delle fonti. La documentazione letteraria, Roma 2003, 113; L.AIGNER FORESTI, Il federalismo nell’Italia antica (fino all’89 a.C.), in: G.Zecchini (ed.), Il federalismo nel mondo antico, Milano 2005, 83-127, 116; F.TATARANNI, Il toro, la lupa e il guerriero: l’immagine marziale dei Sanniti nella monetazione degli insorti italici durante la guerra sociale (90-88 A.C.), Athenaeum 91, 2005, 291-304; H.HEFTNER, Bemerkungen zur Bundesgenossenpolitik des M. Livius Drusus, in: P.Amann – M.Pedrazzi – H.Taeuber (eds.), Italo-Tusco-Romana. Festschrift für Luciana Aigner-Foresti zum 70. Geburtstag, Wien 2006, 249-257; E.Bispham, From Asculum to Actium. The Municipalization of Italy from the Social War to Augustus, Oxford 2007, 499-500; G.A.CECCONI, La città e l’impero: una storia del mondo romano dalle origini a Teodosio il Grande, Bologna 2009, 126; C.J.DART, The ‘Italian Constitution’ in the Social War: A Reassessment (91 to 88 BCE), Historia 58, 2009, 215-224; L.CAPPELLETTI, Gli statuti di Banzi e Taranto nella Magna Graecia del I secolo a.C., Frankfurt am Main 2011, 35-36; F.C.TWEEDIE, The Lex Licinia Mucia and the Bellum Italicum, in: S.T.Roselaar (ed.), Processes of Integration and Identity Formation in the Roman Republic, Leiden 2012, 123-140; L.CAPPELLETTI, Bürgerrechtsverleihung als beneficium für rebellierende Bundesgenossen? Die Rolle der lex Iulia im bellum sociale (90-88 v.Chr.), in: K.Harter Uibopuu – F.Mitthof (eds.), Vergeben und Vergessen? Amnestie in der Antike. 1. Internationales Wiener Kolloquium zur Antiken Rechtsgeschichte, Wien 27.-28. 10. 2008, Wien 2013, 213-222; S.KENDALL, The Struggle for Roman Citizenship. Romans, Allies, and the Wars of 91–77 BCE, Piscataway NJ 2013, 42-43, 226-228, 257-269, 742-750; C.J.DART, The Social War, 91 to 88 BCE. A History of the Italian Insurgency against the Roman Republic, Surrey – Burlington 2014, 38.