Strab. 6, 3, 4 C 280

Editor: J.Piccinini

Testo:

Οὐδ’ ἐκείνοις δ’εὐπειθεῖν ἠδύναντο οὓς ἐπεκαλοῦντο, ἀλλ’ εἰς ἔχθραν αὐτοὺς καθίστασαν. ὁ γοῦν Ἀλέξανδρος τὴν κοινὴν Ἑλλήνων τῶν ταύτῃ πανήγυριν, ἣν ἔθος ἦν ἐν Ἡρακλείᾳ συντελεῖν τῆς Ταραντίνης, μετάγειν ἐπειρᾶτο εἰς τὴν Θουρίαν κατὰ ἔχθος, ἐκέλευέ τε κατὰ τὸν Ἀκάλανδρον ποταμὸν τειχίζειν τόπον, ὅπου ἔσοιντο αἱ σύνοδοι.

(BIFFI 1988)

Datazione: 333-331/0 a.C.

Traduzione: “[I Tarentini] neppure a quelli che chiamavano in soccorso erano capaci di obbedire docilmente, ma se li rendevano pure nemici. E così Alessandro [il Molosso], per rancore contro di loro, cercò di trasferire a Turi l’assemblea generale della lega italiota, che, di regola, si teneva ad Eraclea, in territorio tarentino, e fece fortificare una località presso il fiume Acalandro, dove potessero svolgersi le riunioni della lega.” (BIFFI 1988)

Bibliografia: E.CIACERI, Storia della Magna Grecia, II, Roma 1927, 395; G.GIANNELLI, La Magna Grecia da Pitagora a Pirro. I. Gli stati italioti fino alla costituzione della Lega dei Bruzi, Milano 1928, 5-13, 25, 63-69; A.AYMARD, Le Zeus fédéral achaïen Hamarios-Homarios, in: Mélanges offerts à M.Octave Navarre par ses élèves et ses amis, Toulouse 1935, 453-470; A.AYMARD, Le rôle politique du sanctuaire fédéral achéen, in: Mélange Franz Cumont, Bruxelles 1936, 1-26; J.A.O.LARSEN, The Early Achean League, in: G.E.Mylonas (ed.), Studies presented to D.M.Robinson on his 70th birthday, I-II, St. Louis 1953, 797-815; F.SARTORI, Problemi di storia costituzionale italiota, Roma 1953, 125; F.GHINATTI, Ricerche sulla lega italiota, AAPat 74, 1961-1962, 117-133; J.BÉRARD, La Magna Grecia. Storia delle colonie greche dell’Italia meridionale, ed. it., Torino, 1963, 176 e 188 n. 214; F.SARTORI, Eraclea di Lucania: profilo storico, in: B.Neutsch (ed.), Archäologische Forschungen in Lukanien II. Herakleiastudien, Heidelberg 1967, 19-95, 29-30, 34-39;  J.A.O.LARSEN, Greek Federal States. Their Institutions and History, Oxford 1968, 84, 95-97; M.SORDI, Dionigi e gli Italioti, Aevum 52, 1978, 1-16, 14; R.CATALANO, La Lucania antica. Profilo storico (IV-II sec.a.C.), Salerno 1979, 69-71; G.DE SENSI SESTITO, Il santuario del Lacinio nella Lega achea ed italiota, MStudStor 2, 1982, 13-33; G.DE SENSI SESTITO, La Calabria in età arcaica e classica. Storia, economia, società, Roma 1984, 101; G.DE SENSI SESTITO, La funzione politica dell’Heraion del Lacinio al tempo delle lotte contro i Lucani e Dioniso I, CISA 10, 1984, 41-50; M.PAGANO, Una proposta di identificazione del centro fortificato di Castiglione di Paludi, MEFRA 98, 1986, 91-99, 97-98; C.SABATTINI, Aspetti della politica di Dioniso I in Italia. Note sul testo diodoreo, RSA 16, 1986, 7-37; G.DE SENSI SESTITO, La Calabria in età arcaica e classica: storia, economia e società, in: S.Settis (ed.), Storia della Calabria antica, I. Età preistorica e greca, Roma 1987, 227-303, 273-275; G.DE SENSI SESTITO, Taranto post-architea nel giudizio di Timeo. Nota a Strabo VI 3, 4 C 280, Miscellanea Greca e Romana 11, 1987, 85-113; M.LOMBARDO, La Magna Grecia dalla fine del V secolo a.C. alla conquista romana, in: G.Pugliese Carratelli (ed.), Magna Grecia. II. Lo sviluppo politico, sociale ed economico, Milano 1987, 55-85, 56; M.LOMBARDO, L’organizzazione militare degli Italioti, in: G.Pugliese Carratelli (ed.), Magna Grecia, II. Lo sviluppo politico, sociale ed economico, Milano 1987, 225-258; M.INTRIERI, La Lega Italiota al tempo di Pirro, MStudStor 6, 1987-1988, 25-37; N.BIFFI, L’Italia di Strabone. Testo, traduzione e commento dei libri V e VI della Geografia, Bari 1988, 348 n. 348; C.SABATTINI, Diodoro, Turi, gli Italioti e la battaglia di Laos (390/89 a.C.), RSA 17-18, 1987-1988, 32-48; M.GIANGIULIO, Ricerche su Crotone arcaica, Pisa 1989, 177 n. 52; M.OSANNA, Sull’ubicazione del santuario di Zeus Homarios in Magna Grecia, Dialoghi di Archeologia 7, 1989, 55-63; R.ULANO, Le strategie autocratiche di Archita, RIL 123, 1989, 123-129; G.DE SENSI SESTITO – M.INTRIERI, Crotone in età greca e romana, in: F.Mazza (ed.), Crotone. Storia cultura economia, Soveria Mannelli 1992, 23-88; K.TAUSEND, Amphyktyonie und Symmachie. Formen zwischenstaatlicher Beziehungen im archaischen Griechenland, Stuttgart 1992, 129-136; K.LOMAS, Rome and the Western Greeks, 350 BC – AD 200. Conquest and acculturation in southern Italy, London – New York 1993, 32-33, 40, 198-201; A.MELE, Crotone greca negli ultimi due secoli della sua storia, in: M.L.Napolitano (ed.), Crotone e la sua storia tra IV e III sec. a.C., Atti del Seminario Internazionale, Napoli, 13-14 febbraio 1987, Napoli 1993, 235-291, 235-255; G.DE SENSI SESTITO, Il federalismo in Magna Grecia: la Lega italiota, in: L.Aigner Foresti et alii (eds.), Federazioni e federalismo nell’Europa antica, Bergamo, 21-25 settembre 1992, Milano 1994, 195-217; G.DE SENSI SESTITO, Da Thurii a Copia, in: ACSMG XXXII, Taranto 1992, Taranto 1994, 329-378, 369 n. 148; R.WERNER, Untersuchungen zur Geschichte und Struktur des Italiotenbundes, in: C.Schubert – K.Brodersen (eds.), Rom und der griechische Osten. Festschrift für H.H.Schmitt zum 65. Geburtstag, Stuttgart 1995, 287-296; F.GHINATTI, Assemblee greche d’Occidente, Torino 1996, 115-116 n. 18; M.LOMBARDO, Greci e «indigeni» in Italia meridionale nel IV sec.a.C., in: P.Carlier (ed.), Le IVe siècle av. J.-C. Approches historiographiques. Actes du Colloque de Nancy, septembre 1994, Paris 1996, 205-222, 205-209; L.PARETI, Storia della regione lucano-bruzzia nell’antichità, I, opera inedita a cura di A.Russi, Roma 1997, 201-204, 231; G.URSO, Taranto e gli XENIKOÌ STRATEGOÍ, Roma 1998, 35-36 n. 41-42; G.GENOVESE, I santuari rurali nella Calabria greca, Roma 1999, 55-56; G.DE SENSI SESTITO – S.MANCUSO, Il Lametino antico e Terina-Magna Grecia dall’età protostorica all’età romana, in: F.Mazza (ed.), Lamezia Terme. Storia cultura ed economia, Soveria Mannelli 2001, 22-57, 44-45; L.CAPPELLETTI, Lucani e Brettii. Ricerche sulla storia politica e istituzionale di due popoli dell’Italia antica (V-III sec.a.C.), Frankfurt am Main 2002, 22-23 e n. 65, 67-69; G.DE SENSI SESTITO, La Magna Grecia nell’età dei Dionisî, in: N.Bonacasa – L.Braccesi – E.De Miro (eds.), La Sicilia dei due Dionisî, Atti della settimana di studio, Agrigento, 24-28 febbraio 1999, Roma 2002, 389-404; L.GALLO, Le istituzioni politiche delle città achee d’Occidente, in: E.Greco (ed.), Gli Achei e l’identità etnica degli Achei in Occidente, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Paestum, 23-25 febbraio 2001, Paestum-Atene 2002, 133-141; M.GIANGIULIO, I culti delle colonie achee d’Occidente. Strutture religiose e matrici metropolitane, in: E.Greco (ed.), Gli Achei e l’identità etnica degli Achei in Occidente, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Paestum, 23-25 febbraio 2001, Paestum-Atene 2002, 283-313, 284-285; M.LOMBARDO, Achei, Enotri, Italìa, in: E.Greco (ed.), Gli Achei e l’identità etnica degli Achei in Occidente, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Paestum, 23-25 febbraio 2001, Paestum-Atene 2002, 257-270, 268; M.MOGGI, Sulle origini della lega Achea, in: E.Greco (ed.), Gli Achei e l’identità etnica degli Achei in Occidente, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Paestum, 23-25 febbraio 2001, Paestum-Atene 2002, 117-132; P.A.TUCI, La democrazia di Polibio tra eredità classica e federalismo, in: C.Bearzot – F.Landucci – G.Zecchini (eds.), Gli stati territoriali nel mondo antico, Milano 2003, 45-86, 58-60; S.RAMPADO, Fra colonie e madrepatria. Il caso acheo, Patavium 23, 2004, 53-84, 59-64; D.MUSTI, Magna Grecia. Il quadro storico, Bari 2005, 137-138, 250-251, 331-332; A.MELE, Atene e la Magna Grecia, in: E.Greco – M.Lombardo (eds.), Atene e l’Occidente. I grandi temi. Le premesse, i protagonisti, le forme della comunicazione e dell’interazione, i modi dell’intervento ateniese in Occidente, Atti del Convegno Internazionale, Atene, 25-27 maggio 2006, Atene 2007, 239-267, 240, 250; M.LOMBARDO, Caulonia: tradizioni letterarie e problemi storici, in: L.Lepore – P.Turi (eds.), Caulonia tra Crotone e Locri, I, Atti del Convegno Internazionale, Firenze, 30 maggio – 1 giugno 2007, Firenze 2010, 7-16, 12-13, 14; A.D.RIZAKIS, États fédéraux et sanctuaries: Zeus Homarios et la costruction de l’identité achéenne, in: P.Funke – M.Haake (eds.), Greek Federal States and Their Sanctuaries. Identity and Integration, Stuttgart 2013, 13-47.