Strabo, 5, 4, 11 C 249-250

 

Editor: F.Russo

Testo:

Σαυνῖται δὲ πρότερον μὲν καὶ μέχρι τῆς Λατίνης τῆς περὶ Ἀρδέαν ἐξοδίας ποιούμενοι, μετὰ δὲ ταῦτα αὐτὴν τὴν Καμπανίαν πορθοῦντες πολλὴν ἐκέκτηντο δύναμιν· καὶ γὰρ ἄλλως δεσποτικῶς ἄρχεσθαι μεμαθηκότες ταχὺ ὑπούργουν τοῖς προστάγμασι. νυνὶ δ᾽ ἐκπεπόνηνται τελέως ὑπό τε ἄλλων καὶ τὸ τελευταῖον ὑπὸ Σύλλα τοῦ μοναρχήσαντος Ῥωμαίων, ὃς ἐπειδὴ πολλαῖς μάχαις καταλύσας τὴν τῶν Ἰταλιωτῶν ἐπανάστασιν τούτους σχεδόν τι μόνους συμμένοντας ἑώρα καὶ ὁμοίως ὁρμῶντας, ὥστε καὶ ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν Ῥώμην ἐλθεῖν, συνέστη πρὸ τοῦ τείχους αὐτοῖς, καὶ τοὺς μὲν ἐν τῇ μάχῃ κατέκοψε κελεύσας μὴ ζωγρεῖν, τοὺς δὲ ῥίψαντας τὰ ὅπλα, περὶ τρισχιλίους ἄνδρας ἢ τετρακισχιλίους φασίν, εἰς τὴν δημοσίαν ἔπαυλιν τὴν ἐν τῷ Κάμπῳ καταγαγὼν εἷρξε· τρισὶ δὲ ὕστερον ἡμέραις ἐπιπέμψας στρατιώτας ἅπαντας ἀπέσφαξε, προγραφάς τε ποιούμενος οὐκ ἐπαύσατο πρὶν ἢ πάντας τοὺς ἐν ὀνόματι Σαυνιτῶν διέφθειρεν ἢ ἐκ τῆς Ἰταλίας ἐξέβαλε· πρὸς δὲ τοὺς αἰτιωμένους τὴν ἐπὶ τοσοῦτον ὀργὴν ἔφη καταμαθεῖν ἐκ τῆς πείρας, ὡς οὐδέποτ᾽ ἂν εἰρήνην ἀγάγοι Ῥωμαίων οὐδὲ εἷς, ἕως ἂν συμμένωσι καθ᾽ ἑαυτοὺς Σαυνῖται. καὶ γάρ τοι νυνὶ κῶμαι γεγόνασιν αἱ πόλεις, ἔνιαι δ᾽ ἐκλελοίπασι τελέως, Bοϊανόν, Αἰσερνία, Πάννα, Τελεσία συνεχὴς Οὐενάφρῳ καὶ ἄλλαι τοιαῦται, ὧν οὐδεμίαν ἄξιον ἡγεῖσθαι πόλιν.

Edizione: LASSERRE 1967

Traduzione: “I Sanniti, dopo una serie di incursioni nel Lazio fino ad Ardea, e dopo aver devastato la Campania, estesero grandemente il loro dominio. I Campani, che già erano abituati ad essere comandati in modo dispotico, obbedirono ai loro ordini. Al giorno d’oggi, tuttavia, essi sono stati quasi del tutto sterminati da vari generali romani, e da ultimo da Silla, che deteneva il potere più grande a Roma. Silla, dopo aver sedato in varie battaglie la rivolta italica, osservò che i Sanniti, senza quasi eccezione, rimanevano uniti ed avevano un unico scopo, e che perciò marciavano contro Roma stessa. Di conseguenza, combatté contro di loro sotto le mura della città, e, poiché aveva dato ordine di non fare prigionieri, molti di loro furono fatti a pezzi sul campo di battaglia, mentre i sopravvissuti – circa 4000 uomini che avevano gettato le armi – furono portati alla Villa Pubblica nel Campo Marzio e là rinchiusi; tre giorni dopo vi furono mandati soldati che li uccisero tutti. E quando compilò le sue liste di proscrizione, non si dette pace finché non annientò o scacciò dall’Italia chiunque portasse un nome sannita. A coloro che lo rimproveravano per la sua ferocia, egli rispondeva di aver imparato che nessuno dei Romani sarebbe potuto vivere in pace finché anche un solo Sannita fosse sopravvissuto. Ed infatti, ad oggi, le loro città sono ridotte a villaggi e alcune, anzi, sono scomparse del tutto: Bovianum, Aesernia, Panna, Telesia vicino a Venafro e altre simili, nessuna delle quali è degna di essere considerata città.” (F.Russo)

Datazione: 82 a.C. (LASSERRE 1967)

Bibliografia: T.MOMMSEN, Die italischen Bürgercolonien von Sulla bis Vespasian, Hermes 18, 1883, 161-213 [= in: T.MOMMSEN, Gesammelte Schriften, V, Berlin, 203-253]; T.MOMMSEN, Römisches Staatsrecht, III, Berlin 1888, 187; E.PAIS, Storia della colonizzazione di Roma antica. I, I libri imperiali regionum, Roma 1923, 251-256; K.J.Beloch, Römische Geschichte bis zum Beginn der Punischen Kriege, Berlin-Leipzig 1926, 425-426; E.T.SALMON, Notes on the Social War, TAPhA 89, 1958, 159-184; A.Degrassi, Scritti vari di antichità, I, Roma 1962, 154-155, 191-192; A.LA REGINA, Le iscrizioni osche di Pietrabbondante e la questione di Bovianum Vetus, RhM 99, 1966, 260-286; F.Lasserre, Strabon, Géographie. Tome III (Livres V et VII), Paris 1967; E.T.SALMON, Samnium and the Samnites, Cambridge 1967, 340-400; P.A.Brunt, Italian Manpower 225 BC – AD 14, Oxford 1971, 280; A.La Regina, I territori sabellici e sannitici, Dialoghi di Archeologia 4-5, 1971, 443-459; E.GABBA, Esercito e società nella tarda repubblica romana, Firenze 1973, 172-174; U.LAFFI, Sull’organizzazione amministrativa dell’Italia dopo la guerra sociale, in: Akten des VI. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik, München 1972, München 1973, 37-53 [= in: U.LAFFI, Studi di storia romana e di diritto, Roma 2001, 113-135]; F.T.Hinrichs, Die Geschichte der gromatischen Institutionen. Untersuchungen zur Landverteilung, Landvermessung, Bodenverwaltung und Bodenrecht im römischen Reich, Wiesbaden 1974, 34-36, 67-68; G.DE SANCTIS, La Guerra Sociale, Firenze 1976, 121; C.LETTA – S.D’AMATO, Epigrafia della regione dei Marsi, Milano 1975; M.Humbert, Municipium et civitas sine suffragio. L’organisation de la conquête jusqu’à la guerre sociale, Rome 1978, 246-250; E.CAMPANILE – C.LETTA, Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica, Pisa 1978, 33-105; A.KEAVENEY, Sulla: the last republican, London 1982, 41-47, 152; L.KEPPIE, Colonisation and Veteran Settlement in Italy 47-14 BC, London 1983; L.KEPPIE, Colonisation and Veteran Settlement in Italy in the First Century AD, PBSR 52, 1984, 77-114; E.T.SALMON, Il Sannio e I Sanniti, Torino 1985, 358-403; A.KEAVENEY, Rome and the Unification of Italy, London 1987; R.RUTA – M.CARROCCIA, Vie e insediamenti del Sannio nella Tabula Peutingeriana, RPAA s. III, 60, 1987-1988[1989], 254-266; R.RUTA, Contributo alla ricostruzione della viabilità antica del Molise. Rilettura critica della Tabula Peutingeriana, Athenaeum 66, 1988, 598-604; M.Carroccia, Strade e insediamenti del Sannio in epoca romana nel segmento V della Tabula Peutingeriana, Campobasso 1989; E.GABBA, Sui sistemi catastali romani, Athenaeum 67, 1989, 567-570; M.Buonocore, L’ager Terventinus. Un aggiornamento topografico rispetto al Mommsen-Kiepert, Miscellanea Greca e Romana 16, 1991, 261-267 [= in: M.BUONOCORE, L’Abruzzo e il Molise in età romana tra storia ed epigrafia, II, L’Aquila 2002, 541-547]; G.De Benedittis, Fagifulae, in: S.Capini – A.Di Niro (eds.), Samnium. Archeologia del Molise, Roma 1991, 259-260; C.LETTA, Dall’oppidum al nomen: i diversi livelli dell’aggregazione politica nel mondo osco-umbro, in: L.Aigner Foresti et alii (eds.), Federazioni e federalismo nell’Europa antica. Alle radici della casa comune europea, Bergamo, 21-25 settembre 1992, Milano 1994, 387-405; K.LOMAS, Roman Italy, 338 BC – AD 200: a sourcebook, London 1996; G.De Benedittis, Molise. Repertorio delle iscrizioni latine, III. Fagifulae, Campobasso 1997; A.LA REGINA, Istituzioni agrarie italiche, in: E.Petrocelli (ed.), La civiltà della transumanza. Storia, cultura e valorizzazione dei tratturi e del mondo pastorale in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata, Isernia 1999, 16-18; S.POTHECARY, Strabo the Tiberian Author: Past, present and Silence in Strabo’s Geography, Mnemosyne 55, 2002, 387-438; M.Buonocore, Molise. Repertorio delle iscrizioni latine, V, 2, Le iscrizioni di Aesernia, Campobasso 2003; M.Buonocore, L’epigrafia latina di Castel di Sangro dopo Theodor Mommsen: l’eredità di Vincenzo Balzano, in: Segni sulla pietra. Iscrizioni e araldica della terra di Castel di Sangro, Lanciano 2003, 23-72; F.RUSSO, Il sistema insediativo sannitico nelle fonti letterarie, RCCM 45, 2003, 277-304; G.De Benedittis, Bovianum, Aesernia, Monte Vairano: considerazioni sull’evoluzione dell’insediamento nel Sannio Pentro, in: H.Jones (ed.), Samnium. Settlement and Cultural Change, Providence 2004, 23-33; G.TARASCO, Un cippo gromatico da Oratino (CB), MEFRA 117, 2005, 687-697; M.Buonocore, Aufidena romana: storia, epigrafia, territorio, in: H.Solin (ed.), Le epigrafi della Valle di Comino. Atti del Secondo Convegno Epigrafico Cominese, San Donato Val di Comino, 28 Maggio 2005, Cassino 2006, 11-46; M.Carroccia, Scritti vari di topografia antica (Molise. Abruzzo. Campania). Questioni di metodo, Roma 2006; H.GALSTERER, Rom und Italien vom Bundesgenossenkrieg bis zu Augustus, in: M.Jehne – R.Pfeilschifter (eds.), Herrschaft ohne Integration? Rom und Italien in republikanischer Zeit, Frankfurt am Main 2006, 293-308; E.Bispham, From Asculum to Actium. The Municipalization of Italy from the Social War to Augustus, Oxford 2007, 382-385; F.SANTANGELO, Sulla, the Elites and the Empire. A Study of Roman Policies in Italy and the Greek East, Boston 2007, 70-77; C.Brunet ET ALII (eds.), Libri coloniarum (Livres des colonies), Besançon 2008, 152-155; C.J.Dart, The ‘Italian Constitution’ in the Social War: a Reassessment (91 to 88 BCE), Historia 58, 2009, 215-224; F.RUSSO, Aspetti e temi della propaganda antiromana di Mitridate VI Eupatore, RCCM 51, 2009, 373-401, 388, 400; A.LA REGINA, Iscrizione osca rinvenuta a Castel di Sangro, in: E.Mattiocco (ed.), Frammenti del passato. Archeologia e archivistica tra Castel di Sangro e Sulmona, Lanciano 2010, 45-48; C.LETTA, Rec. a E.Bispham, From Asculum to Actium. The Municipalization of Italy from the Social War to Augustus, Oxford 2007, Gnomon 82, 51-57; A.LA REGINA, Iscrizione osca rinvenuta a Castel di Sangro, SE 74, 2011, 436-442; F.RUSSO, Kinship in Roman-Italian Relationships: Diverse Traditions, Perspectives and Interpretations in Velleius Paterculus, Histos 6, 2012, 228-256; F.RUSSO, L’Italia nella prospettiva romana (III secolo a.C.), SCO 58, 2012, 11-186, 17-22; G.Fratianni, Regio IV. Sabina et Samnium. Terventum, Supp.It. 27, 2013, 13-93; S.KENDALL, The Struggle for Roman Citizenship. Romans, Allies, and the Wars of 91–77 BCE, Piscataway NJ 2013, 633-638; C.J.DART, The Social War, 91 to 88 BCE. A History of the Italian Insurgency against the Roman Republic, Surrey – Burlington 2014, 204-208; A.LA REGINA, Pietrabbondante e il Sannio antico, Almanacco del Molise 2014, 161-208; R.SCOPACASA, Thinking Ancient Samnium. Settlement, Culture and Identity Between History and Archaeology, Oxford 2015, 288-290.