Diod. 37, 11

 

Editor: F.Russo

Testo:

Ὄμνυμι τὸν Δία τὸν Καπετώλιον καὶ τὴν Ἑστίαν τῆς Ῥώμης καὶ τὸν πατρῷον αὐτῆς Ἄρην καὶ τὸν γενάρχην Ἥλιον καὶ τὴν εὐεργέτιν ζῴων τε καὶ φυτῶν Γῆν, ἔτι δὲ τοὺς κτίστας γεγενημένους τῆς Ῥώμης ἡμιθέους καὶ τοὺς συναυξήσαντας τὴν ἡγεμονίαν αὐτῆς ἥρωας, τὸν αὐτὸν φίλον καὶ πολέμιον ἡγήσεσθαι Δρούσῳ, καὶ μήτε βίου μήτε τέκνων καὶ γονέων μηδεμιᾶς φείσεσθαι ψυχῆς, ἐὰν μὴ συμφέρῃ Δρούσῳ τε καὶ τοῖς τὸν αὐτὸν ὅρκον ὀμόσασιν. ἐὰν δὲ γένωμαι πολίτης τῷ Δρούσου νόμῳ, πατρίδα ἡγήσομαι τὴν Ῥώμην καὶ μέγιστον εὐεργέτην Δροῦσον. καὶ τὸν ὅρκον τόνδε παραδώσω ὡς ἂν μάλιστα πλείστοις δύνωμαι τῶν πολιτῶν. καὶ εὐορκοῦντι μέν μοι ἐπίκτησις εἴη τῶν ἀγαθῶν, ἐπιορκοῦντι δὲ τἀναντία.
(DINDORF 1868)

Traduzione: “Giuro per Giove Capitolino e Vesta di Roma e per il suo progenitore Marte e per il Sole Indiges e per la Terra che nutre le piante e gli animali ed inoltre per i semidei fondatori di Roma e per gli eroi che hanno contribuito ad accrescerne il dominio, di considerare amico e nemico chi sarà amico e nemico di Druso e giuro che non risparmierò né le ricchezze né la vita dei miei figli né dei miei genitori per portare aiuto a Druso e a coloro che prendono parte a questo giuramento. Se diventerò cittadino romano grazie alla legge di Druso considererò Roma la mia patria e Druso il mio massimo benefattore. E farò partecipi di questo giuramento il maggior numero possibile di cittadini. E se giuro sinceramente, ne ottenga dei benefici, se giuro in malafede, il contrario.” (F.Russo)

Datazione: 91 a.C.

Bibliografia: L.A.DINDORF, Diodori Bibliotheca Historica, IV, Leipzig 1868; J.ASBACH, Das Volkstribunat des jüngeren M. Livius Drusus, Bonn 1881, 17; K.NEUMANN, Geschichte Roms während des Verfalles der Republik, Breslau 1881, 468; E.MARCKS, Die Überlieferung des Bundesgenossenkrieges 91-89 v.Chr., Marburg 1884, 20-22; E.TEIL, M. Livius Drusus in der Überlieferung, Marburg 1884, 21-24; C.LANZANI, Ricerche sul tribunato di M. Livio Druso il giovane, RFIC 40, 1912, 272-292; G.WISSOWA, Religion und Kultus der Römer, München 1912, 17; T.POLIDORI, Il tribunato di Livio Druso, Historia 1, 1927, 140-145; J.CARCOPINO, Les lois agraires des Gracques et la guerre sociale, BAGB 22, 1929, 3-23; C.KOCH, Gestirnvereherung im alten Italien. Sol Indiges und der Kreis der di indigetes, Frankfurt a.M. 1933, 89-93; G.NICCOLINI, I fasti dei tribuni della plebe, Milano 1934, 219;  H.J.ROSE, The ‘Oath of Philippus’ and the Di Indigetes, HThR 30, 1937, 165-181; A.VON PREMERSTEIN, Vom Werden und Wesen des Prinzipats. Aus dem Nachlass herausgegeben von H.Volkmann, München 1937, 27-29; R.SYME, The Roman Revolution, Oxford 1939, 285-287; G.DUMÉZIL, Jupiter, Mars, Quirinus. Essai sur la conception indo-européenne de la société et sur les origines de Rome, Paris 1941; A.BERNARDI, La guerra sociale e la lotta dei partiti a Roma, NRS 28, 1944-1945, 60-99; I.HAUG, Der römische Bundesgenossenkrieg 91-88 v.Chr. bei Titus Livius, WJA 2, 1947, 100-139; 201-258, 119; H.WAGENVOORT, Roman Dynamism. Studies in ancient Roman thought, language and custom, Oxford 1947, 90-96; L.R.TAYLOR, Party Politics in the Age of Caesar, Berkeley – Los Angeles 1949, 45-56; L.PARETI, Storia di Roma e del mondo romano, III, Torino 1953, 528; E.GABBA, Le origini della guerra sociale e la vita pubblica romana dopo l’89 a.C., Athenaeum 32, 1954, 41-114; 293-345 [ = E.GABBA, Esercito e società nella tarda Repubblica romana, Firenze 1973, 193-345]; E.GABBA, Osservazioni sulla legge giudiziaria di M. Livio Druso (90 a.C.), PP 9, 1956, 363-372; E.BADIAN, Foreign Clientelae (264-70 BC), Oxford 1958, 222; E.T.SALMON, The cause of Social War, Phoenix 16, 1962, 107-119; S.TONDO, Il sacramentum militiae nell’ambiente culturale romano-italico, SDHI 29, 1963, 1-123, 71-91; R.GÜNTHER, Der politisch-ideologische Kampf in der römischen Religion in den letzten zwei Jahrhunderten v.u.Z., Klio 42, 1964, 209-297; P.A.BRUNT, Italian Aims at the Time of the Social War, JRS 55, 1965, 90-109 [ = in: P.A.BRUNT, The Fall of the Roman Republic and Related Essays, Oxford 1988, 93-143]; P.HERMANN, Der römische Kaisereid. Untersuchungen zu seiner Herkunft und Entwicklung, Göttingen 1968, 55-58; G.DEVOTO, Gli antichi Italici, Firenze 19694, 334; S.WEINSTOCK, Divus Julius, Oxford 1971, 177; C.LETTA, I Marsi e il Fucino nell’antichità, Milano 1972, 54; F.DE MARTINO, Storia della costituzione romana, III, Napoli 19732, 52; A.N.SHERWIN-WHITE, The Roman Citizenship, Oxford 19732, 155; M.H.CRAWFORD, The Roman Republic, Hassocks 1978, 139; B.LIOU-GILLE, Cultes «héroïques» romains. Les fondateurs, Paris 1980, 106-107; J.R.FEARS, The Cult of Jupiter and Roman Imperial Ideology, in: ANRW II 17/1, Berlin – New York 1981, 3-141, 40; C.LETTA, L’Italia dei mores romani nelle Origines di Catone, Athenaeum 62, 1984, 3-29, 416-439; E.GABBA, Aspetti dell’assimilazione delle popolazioni italiche nel II secolo, in: E.Campanile (ed.), Lingua e cultura degli Oschi, Pisa 1985, 35-45; C.LETTA, Catón el Censor y el mito de la unidad de los pueblos Latinos y Osco-umbros, Revista de Historia Universal 1, 1985, 69-78, 72; F.MILLAR, Politics, persuasion and the people before the Social War (150-90 a.C.), JRS 76, 1986, 1-11; A.BANCALARI MOLINA, Gli interventi degli italici nella lotta politica romana durante il tribunato di Livio Druso (91 a.C.), SCO 37, 1987, 407-437; A.BANCALARI MOLINA, El juramento de fidelidad de los Itálicos a Livio Druso. Problemática en torno a su autenticidad, Limes 1, 1988, 115-128; M.SORDI, La legislazione di Druso e l’opposizione degli Etruschi, Aevum 62, 1988, 61-68; S.GÉLY, Le Nom de l’Italie: mythe et histoire, d’Hellanicos à Virgile, Génève 1991, 245; J.DEROSE EVANS, The Art of Persuasion: Political Propaganda from Aeneas to Brutus, Ann Arbor 1992, 55; E.T.SALMON, Il Sannio e i Sanniti, ed.it., Torino 19952, 234-235; W.SESTON, La Lex Julia de 90 av. J.-C. et l’intégration des Italiens dans la citoyenneté romaine, Labeo 42, 1996, 478-491, 482; L.CAPPELLETTI, Il giuramento degli Italici sulle monete del 90 a.C., ZPE 127, 1999, 85-92; L.FEZZI, In margine alla legislazione frumentaria di età repubblicana, CCG 12, 2001, 91-100, 95;  S.P.OAKLEY, A Commentary on Livy. Books VI-X, Oxford 2005, 397; F.TATARANNI, Il toro, la lupa e il guerriero: l’immagine marziale dei Sanniti nella monetazione degli insorti italici durante la guerra sociale (90-88 A.C.), Athenaeum 91, 2005, 291-304; H.HEFTNER, Bemerkungen zur Bundesgenossenpolitik des M. Livius Drusus, in: P.Amann – M.Pedrazzi – H.Taeuber (eds.), Italo-Tusco-Romana. Festschrift für Luciana Aigner-Foresti zum 70. Geburtstag, Wien 2006, 249-257; E.Bispham, From Asculum to Actium. The Municipalization of Italy from the Social War to Augustus, Oxford 2007, 163; A.Cohen-Skalli, Οἱ περὶ τὸν Ῥωμύλον: le motif du «fondateur» dans le fragment VII, 5 de la Bibliothèque historique de Diodore de Sicile, RPh 81, 2007, 229-242; A.KEAVENEY, The Army in the Roman Revolution, London – New York 2007, 75; C.J.DART, The ‘Italian Constitution’ in the Social War: A Reassessment (91 to 88 BCE), Historia 58, 2009, 215-224; P.MARIN, Blood in the Forum: The Struggle for the Roman Republic, London 2009, 44; C.J.DART, Quintus Poppaedius Silo dux et auctor of the Social War, Athenaeum 98, 2010, 109-126; F.RUSSO, Kinship in Roman-Italian Relationships: Diverse Traditions, Perspectives and Interpretations in Velleius Paterculus, Histos 6, 2012, 228-256, 248-249; F.RUSSO, L’Italia nella prospettiva romana (III secolo a.C.), SCO 58, 2012, 11-186, 18-20; S.KENDALL, The Struggle for Roman Citizenship. Romans, Allies, and the Wars of 91–77 BCE, Piscataway NJ 2013, 217; C.J.DART, The Social War, 91 to 88 BCE: A History of the Italian Insurgency against the Roman Republic, Farnham 2014, 80.