Strabo 5, 4, 7 C 246.

 

Editor: J.Piccinini

Text:

Μετὰ δὲ Δικαιαρχία ἐστὶ Νεάπολις Κυμαίων· ὕστερον δὲ καὶ Χαλκιδεῖς ἐπῴκησαν καὶ Πιθηκουσσαίων τινὲς καὶ Ἀθηναίων, ὥστε καὶ Νεάπολις ἐκλήθη διὰ τοῦτο· ὅπου δείκνυται μνῆμα τῶν Σειρήνων μιᾶς Παρθενόπης, καὶ ἀγὼν συντελεῖται γυμνικὸς κατὰ μαντείαν. ὕστερον δὲ Καμπανῶν τινας ἐδέξαντο συνοίκους διχοστατήσαντες, καὶ ἠναγκάσθησαν τοῖς ἐχθίστοις ὡς οἰκειοτάτοις χρήσασθαι, ἐπειδὴ τοὺς οἰκείους ἀλλοτρίους ἔσχον. μηνύει δὲ τὰ τῶν δημάρχων ὀνόματα, τὰ μὲν πρῶτα Ἑλληνικὰ ὄντα, τὰ δ’ ὕστερα τοῖς Ἑλληνικοῖς ἀναμὶξ τὰ Καμπανικά. πλεῖστα δ’ ἴχνη τῆς Ἑλληνικῆς ἀγωγῆς ἐνταῦθα σῴζεται, γυμνάσιά τε καὶ ἐφηβεῖα καὶ φρατρίαι καὶ ὀνόματα Ἑλληνικά, καίπερ ὄντων Ῥωμαίων. νυνὶ δὲ πεντετηρικὸς ἱερὸς ἀγὼν συντελεῖται παρ’ αὐτοῖς, μουσικός τε καὶ γυμνικὸς ἐπὶ πλείους ἡμέρας, ἐνάμιλλος τοῖς ἐπιφανεστάτοις τῶν κατὰ τὴν Ἑλλάδα.
(BIFFI 1988)

Translation: “After Dicaearchia comes Neapolis, a city of the Cumaeans. At a later time it was re-colonised by Chalcidians, and also by some Pithecusseans and Athenians, and hence, for this reason, was called Neapolis. A monument of Parthenope, one of the Sirens, is pointed out in Neapolis, and in accordance with an oracle a gymnastic contest is celebrated there. But at a still later time, as the result of a dissension, they admitted some of the Campani as fellow-inhabitants, and thus they were forced to treat their worst enemies as their best friends, now that they had alienated their proper friends. This is disclosed by the names of their demarchs, for the earliest names are Greek only, whereas the later are Greek mixed with Campanian. And very many traces of Greek culture are preserved there – gymnasia, ephebeia, phratriae, and Greek names of things, although the people are Romans. And at the present time a sacred contest is celebrated among them every five years, in music as well as gymnastics; it lasts for several days, and vies with the most famous of those celebrated in Greece.” (H.L.JONES, Loeb, Cambridge Mass. 1969)

Dating: End of the 5th century BC.

Bibliography: B.H.SCHOEFFER, s.v. Demarchoi, in: RE IV.2 (1901), coll. 2706-2712, 2711; F.DE MARTINO, Le istituzioni di Napoli greco-romana, PP 7, 1952, 333-343, 335-336; F.SARTORI, Problemi di storia costituzionale italiota, Roma 1953, 47-48; E.LEPORE, La vita politica e sociale, in: E.Pontieri (ed.), Storia di Napoli, I. L’età classica, Napoli 1967, 139-371; J.PINSENT, The Magistracy at Naples, PP 24, 1969, 368-372, 371-372; E.MIRANDA, Istituzioni, agoni e culti. Le magistrature, in: E.Pizzi (ed.), Napoli antica, Catalogo della Mostra, Museo Archeologico Nazionale, Napoli, 26 settembre – 15 aprile 1986, Napoli 1985, 386-389; N.BIFFI, L’Italia di Strabone. Testo, traduzione e commento dei libri V e VI della Geografia, Bari 1988, 292-293 (trad. italiana); K.LOMAS, Rome and the Western Greeks, 350 BC – AD 200. Conquest and acculturation in southern Italy, London – New York 1993, 144, 149-152; R.K.SHERK, The Eponimous Officials of Greek Cities, V: The Register. Part VI: Sicily. Part VII: Italy, ZPE 96, 1993, 267-295, 274; M.LEIWO, Neapolitana. A Study of Population and Language in Graeco-Roman Naples, Helsinki 1995, 15-17; K.LOMAS, Graeca urbs? Ethnicity and culture in early imperial Naples, Accordia Research Papers 7, 1997-1998, 113-130, 115-118; P.J.RHODES, s.v. Demarchos [3], in: DNP 3, 1997, 418-419; A.LANDI, Note sulla persistenza della lingua greca d’uso a Neapolis, Vichiana 6, 2004, 207-231; S.DE CARO, La situazione in Campania. Cuma e Napoli, in: ACSMG XLIV, Taranto 2004, Napoli 2005, 643-661, 654-662; K.LOMAS, Urban Elites and Cultural Definition: Romanization in southern Italy, in: T.J.Cornell – K.Lomas (eds.), Urban Society in Roman Italy, London 2005, 114-126, 118; L.CAPPELLETTI, Magistrate und politische Institutionen im vorrömischen Italien, in: M.Frass et alii (eds.), Akten des 10. Österreichischen Althistorikertages, Salzburg, 11.11. – 13.11.2004, Wien 2006, 35-46, 38; A.MELE, Atene e la Magna Grecia, in: E.Greco – M.Lombardo (eds.), Atene e l’Occidente. I grandi temi. Le premesse, i protagonisti, le forme della comunicazione e dell’interazione, i modi dell’intervento ateniese in Occidente, Atti del Convegno Internazionale, Atene, 25-27 maggio 2006, Atene 2007, 239-267, 265; E.MIRANDA DE MARTINO, Neapolis e gli imperatori. Nuovi dati dai cataloghi dei Sebastà, Oebalus 2, 2007, 203-215; M.POLITO, Una nota sulle componenti etniche delle fratrie neapolitane (Strab. V 4, 7 e le testimonianze epigrafiche), in: C.Talamo (ed.), Saggi di commento a testi greci e latini, Quaderni del Dottorato di Ricerca, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Università degli Studi di Salerno, 1, Napoli 2008, 35-45; L.CAPPELLETTI, Zur Verfassungsgeschichte Altitaliens: Einige Beispiele aus der Magna Graecia, in: N.Benke – F.S.Meissel (eds.), Antike-Recht-Geschichte. Symposion zu Ehren von Peter E.Pieler zum 65. Geburtstag, Wien 2009, 31-49, 45-49 e n. 57-58; L.CAPPELLETTI, Gli statuti di Banzi e Taranto nella Magna Graecia del I secolo a.C., Frankfurt am Main 2011, 118 n. 309; G.O.HUTCHINSON, Greek to Latin. Frameworks and Contexts for Intertextuality, Oxford 2013, 72 n. 56.